Cedral

Cedral

Sekretesspolicy

(A) Detta meddelande

 

Sammanfattning: Detta meddelande förklarar hur vi kan behandla dina personuppgifter. Detta meddelande kan ändras eller uppdateras då och då, så kontrollera det regelbundet för uppdateringar.

 

Detta meddelande utfärdas av Etex Nordic A/S på uppdrag av sig självt, dess dotterbolag och filialer (”Etex Nordic”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) och riktar sig till personer utanför vår organisation med vilka vi interagerar, inklusive kunder, besökare på våra webbplatser och andra användare av våra produkter eller tjänster (”du”). Definierade beteckningar som används i detta meddelande förklaras i avsnitt (S) nedan.

 

Etex Nordic A/S är personuppgiftsansvarig för detta meddelande. Kontaktuppgifter finns i avsnitt (R) nedan.

 

Detta meddelande kan ändras eller uppdateras då och då för att återspegla förändringar i våra rutiner när det gäller behandling av personuppgifter eller ändringar i gällande lagstiftning. Vi uppmanar dig att läsa detta meddelande noggrant och att regelbundet besöka denna sida för att se eventuella ändringar vi gör i enlighet med villkoren i detta meddelande.

 

(B) Insamling av personuppgifter

 

Sammanfattning: Vi kan samla in eller få dina personuppgifter direkt från dig (t.ex. när du kontaktar oss), under vår relation med dig (t.ex. om du gör ett inköp), när du offentliggör dina personuppgifter (t.ex. om du gör ett offentligt inlägg om oss i sociala medier), när du besöker våra webbplatser, när du registrerar dig för att använda någon av våra webbplatser, produkter eller tjänster, eller när du interagerar med innehåll eller reklam från tredje part på en webbplats. Vi kan också motta dina personuppgifter från tredje part (t.ex. brottsbekämpande myndigheter).

 

Insamling av personuppgifter: Vi kan samla in dina personuppgifter från följande källor:

 • Uppgifter som du lämnar: Vi kan få dina personuppgifter när du lämnar dem till oss (t.ex. när du kontaktar oss via e-post, telefon eller på annat sätt, eller när du ger oss ditt visitkort).
 • Relationsuppgifter: Vi kan samla in eller få dina personuppgifter under loppet av vår relation med dig (t.ex. om du köper en produkt eller tjänst från oss).
 • Uppgifter som du offentliggör: Vi kan samla in eller få de personuppgifter som du väljer att göra offentliga, inklusive i sociala medier (t.ex. kan vi samla in information från din profil/dina profiler i sociala medier om du gör ett offentligt inlägg om oss).
 • Platsinformation: Vi kan samla in eller få dina personuppgifter när du besöker någon av våra webbplatser eller använder funktioner eller resurser som finns tillgängliga på eller via en webbplats.
 • Registreringsuppgifter: Vi kan samla in eller få dina personuppgifter när du använder eller registrerar dig för att använda någon av våra webbplatser, produkter eller tjänster.
 • Innehålls- och reklaminformation: Om du väljer att interagera med innehåll eller reklam från tredje part på en webbplats kan vi få personuppgifter om dig från relevant tredje part.
 • Information om tredje part: Vi kan samla in eller få dina personuppgifter från tredje part, som tillhandahåller dem till oss (kreditupplysningsföretag, brottsbekämpande myndigheter osv.).

 

(C) Skapande av personuppgifter

 

Sammanfattning: Vi kan också skapa personuppgifter om dig, såsom register över dina interaktioner med oss och uppgifter om din köphistorik.

 

Vi kan också skapa personuppgifter om dig, såsom register över dina interaktioner med oss och uppgifter om din köphistorik.

 

(D) Kategorier av personuppgifter som vi kan behandla

 

Sammanfattning: Vi kan behandla dina personuppgifter (t.ex. ditt namn), demografisk information (t.ex. din ålder), dina kontaktuppgifter (t.ex. din adress), uppgifter om ditt samtycke, köp- och betalningsinformation (t.ex. din faktureringsadress), information om våra webbplatser (t.ex. vilken typ av enhet du använder), uppgifter om din arbetsgivare (i förekommande fall), information om dina interaktioner med vårt innehåll eller vår annonsering, och eventuella synpunkter eller åsikter du lämnar till oss.

 

Vi kan behandla följande personuppgifter om dig:

 • Personuppgifter: namn, tilltalsnamn.
 • Demografisk information: kön, födelsedatum/ålder, nationalitet, hälsningsfras, titel och språk.
 • Kontaktuppgifter: korrespondensadress, adress, telefonnummer, e-postadress och information om dina offentliga profiler i sociala medier.
 • Samtyckesregister: register över eventuella samtycken som du har lämnat, tillsammans med datum och tid, hur samtycke har getts och relaterad information (t.ex. samtyckets syfte).
 • Köpinformation: register över inköp och priser, mottagarens namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Betalningsuppgifter: fakturauppgifter, betalningsuppgifter, faktureringsadress, betalningsmetod, bankkonto- eller kreditkortsnummer, kort- eller kontoinnehavarens namn, kort- eller kontouppgifter, kortets ”giltigt från”-datum och utgångsdatum, BACS-, SWIFT- och IBAN-information, belopp, betalningsdatum och checkinformation.
 • Uppgifter som rör våra webbplatser: enhetstyp, operativsystem, webbläsare, webbläsarinställningar, IP-adress, språkinställningar, datum och tider för anslutning till en webbplats, användarnamn, lösenord, inloggningsuppgifter, användningsdata, aggregerad statistisk information.
 • Arbetsgivaruppgifter: när du interagerar med oss i egenskap av anställd hanteras din arbetsgivares namn, adress, telefonnummer och e-postadress i den mån det är relevant.
 • Innehålls- och annonsuppgifter: register över dina interaktioner med våra annonser och vårt innehåll på webben, register över annonsering och innehåll som visas på sidor som visas för dig samt all interaktion du kan ha haft med sådant innehåll eller sådan annonsering (inklusive att hovra eller klicka med musen, formulär du fyller i (inklusive ofullständiga formulär som inte skickats in) och eventuella interaktioner med pekskärm).
 • Synpunkter och åsikter: eventuella synpunkter och åsikter som du väljer att skicka till oss eller publicera om oss i sociala medier.

 

(E) Rättslig grund för behandling av personuppgifter

 

Sammanfattning: Vi kan behandla dina personuppgifter när du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta, om behandling är nödvändig för ett avtal mellan dig och oss, om behandling krävs enligt gällande lagstiftning eller är nödvändig för att skydda en individs vitala intressen, eller när behandling är grundat på berättigat intresse.

 

Vid behandling av dina personuppgifter i samband med de syften som anges i detta meddelande kan vi vara beroende av en eller flera av följande rättsliga grunder, beroende på omständigheterna:

 • Samtycke: Vi kan behandla dina personuppgifter när vi har fått ditt uttryckliga samtycke till detta (denna rättsliga grund används endast i samband med behandling som är helt frivillig och inte för behandling som är nödvändig eller obligatorisk på något sätt).
 • Avtalsenlig nödvändighet: Vi kan behandla dina personuppgifter när detta är nödvändigt i samband med eventuella avtal som du ingår med oss.
 • Efterlevnad av gällande lagstiftning: Vi kan behandla dina personuppgifter när detta krävs enligt gällande lagstiftning.
 • Vitala intressen: Vi kan behandla dina personuppgifter när detta är nödvändigt för att skydda en individs vitala intressen.
 • Berättigat intresse: Vi kan behandla dina personuppgifter om vi har ett berättigat intresse av att göra detta i syfte att hantera, driva eller främja vår verksamhet och att detta legitima intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter.

 

(F) Känsliga personuppgifter

 

Sammanfattning: Vi strävar inte efter att samla in eller på annat sätt behandla dina känsliga personuppgifter. Om vi behöver behandla dina känsliga personuppgifter av rättsliga skäl gör vi det i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi strävar inte efter att samla in eller på annat sätt behandla dina känsliga personuppgifter under vanliga omständigheter. Om det av någon anledning blir nödvändigt att behandla dina känsliga personuppgifter, förlitar vi oss på en av följande rättsliga grunder:

 

 • Efterlevnad av gällande lagstiftning: Vi kan behandla dina känsliga personuppgifter när detta krävs eller tillåts enligt gällande lagstiftning (t.ex. för att uppfylla våra olika rapporteringsskyldigheter).
 • Upptäckt och förebyggande av brott: Vi kan behandla dina känsliga personuppgifter när detta är nödvändigt för att upptäcka eller förhindra brott (inklusive förebyggande av bedrägeri).
 • Fastställa, utöva eller försvara juridiska rättigheter: Vi kan behandla dina känsliga personuppgifter när detta är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara juridiska rättigheter.
 • Samtycke: Vi kan behandla dina känsliga personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning när vi i förväg har fått ditt uttryckliga samtycke till detta (denna rättsliga grund används endast i samband med behandling som är helt frivillig och inte för behandling som är nödvändig eller obligatorisk på något sätt).

 (G) Ändamål för vilka vi kan behandla dina personuppgifter

 

Sammanfattning: Vi kan behandla dina personuppgifter för följande ändamål: för att tillhandahålla produkter och tjänster till dig, driva våra webbplatser, kommunicera med dig, hantera våra IT-system, hälsa och säkerhet, ekonomisk förvaltning, genomföra undersökningar, säkerställa säkerheten i våra lokaler och system, genomföra utredningar vid behov, följa gällande lagstiftning och förbättra våra webbplatser, produkter och tjänster.

 

Vi kan behandla dina personuppgifter för följande ändamål, när detta krävs enligt gällande lagstiftning:

 • Tillhandahållande av produkter och tjänster till dig: tillhandahålla våra webbplatser, produkter eller tjänster till dig, tillhandahålla produkter och tjänster som du har begärt, tillhandahålla reklamartiklar på din begäran samt kommunicera med dig om dessa produkter och tjänster.
 • Våra webbplatser: driva och hantera våra webbplatser, tillhandahålla innehåll till dig, visa reklam och annan information för dig, kommunicera och interagera med dig via våra webbplatser samt meddela dig om ändringar på någon av våra webbplatser, våra produkter eller tjänster.
 • Kommunikation: kommunicera nyheter och annan information som du kan vara intresserad av med dig på något sätt (inklusive via e-post, telefon, sms, sociala medier, post eller personligen), under förutsättning att sådan kommunikation tillhandahålls till dig i enlighet med gällande lagstiftning, samt behålla och uppdatera dina kontaktuppgifter där så är lämpligt och få ditt samtycke där så krävs.
 • Kommunikationssystem och IT-drift: hantering av våra kommunikationssystem, drift av IT-säkerhetssystem och IT-säkerhetsrevisioner.
 • Hälsa och säkerhet: hälso- och säkerhetsbedömningar och journalföring samt efterlevnad av relaterade juridiska skyldigheter.
 • Ekonomisk ledning: försäljning, ekonomi, företagsrevision och leverantörshantering.
 • Undersökningar: samarbeta med dig i syfte att få dina åsikter om våra produkter och tjänster.
 • Säkerhet: fysisk säkerhet i våra lokaler (inklusive besöksregister i våra lokaler och övervakningsvideor) och elektronisk säkerhet (inklusive inloggningsuppgifter och åtkomstuppgifter).
 • Utredningar: upptäcka, utreda och förebygga brott mot policyer och olagliga handlingar i enlighet med gällande lagstiftning.
 • Rättsliga förfaranden: fastställa, utöva och försvara juridiska rättigheter.
 • Juridisk efterlevnad: efterlevnad av våra juridiska skyldigheter och regelverk enligt gällande lagstiftning.
 • Förbättra våra webbplatser, produkter och tjänster: identifiera problem med våra webbplatser, produkter eller tjänster, planera förbättringar av våra webbplatser, produkter eller tjänster och skapa nya webbplatser, produkter eller tjänster.

 

(H) Utlämnande av personuppgifter till tredje part

 

Sammanfattning: Vi kan lämna ut dina personuppgifter till: rättsliga myndigheter och tillsynsmyndigheter, våra externa rådgivare, våra personuppgiftsbiträden, alla parter som är nödvändiga i samband med rättsliga förfaranden eller för att utreda, upptäcka eller förhindra brott, alla köpare av vår verksamhet samt eventuella tredjepartsleverantörer av reklam, insticksprogram eller innehåll som används på våra webbplatser.

 

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra enheter inom Etex-koncernen för legitima affärssyften (inklusive användning av våra webbplatser och tillhandahållande av produkter och tjänster till dig) i enlighet med gällande lagstiftning. Dessutom kan vi lämna ut dina personuppgifter till:

 • Rättsliga och reglerande myndigheter, på begäran, eller i syfte att rapportera eventuella faktiska eller misstänkta brott mot gällande lagstiftning eller förordning.
 • Revisorer, advokater och andra externa professionella rådgivare till Etex som omfattas av bindande sekretessavtal.
 • Tredjeparts personuppgiftsbiträden (såsom betaltjänstleverantörer, transportörer osv.) var som helst i världen, med förbehåll för de krav som anges längre ner i detta avsnitt (H).
 • Varje relevant part, brottsbekämpande myndighet eller domstol, i den utsträckning som krävs för att fastställa, utöva eller försvara juridiska rättigheter.
 • Varje relevant part i syfte att förebygga, utreda, upptäcka eller åtala brott eller utförande av straffrättsliga påföljder, inklusive skydd mot och förebyggande av hot mot allmän säkerhet.
 • Alla relevanta tredjepartsförvärvare i händelse av att vi säljer eller överför hela eller en relevant del av vår verksamhet eller våra tillgångar (inklusive i händelse av omorganisation, avveckling eller likvidation).
 • Alla relevanta tredjepartsleverantörer där våra webbplatser använder reklam, insticksprogram eller innehåll från tredje part. Om du väljer att interagera med sådan reklam, sådana insticksprogram eller sådant innehåll kan dina personuppgifter delas med relevant tredjepartsleverantör. Vi rekommenderar att du granskar tredje parts sekretesspolicy innan du interagerar med webbplatsens annonser, insticksprogram eller innehåll.

 

Om vi anlitar tredjeparts personuppgiftsbiträde för att behandla dina personuppgifter omfattas vederbörande av bindande avtalsenliga skyldigheter att: (i) endast behandla personuppgifterna i enlighet med våra föregående skriftliga instruktioner och (ii) vidta åtgärder för att skydda och säkra personuppgifterna; detta tillsammans med eventuella ytterligare krav enligt gällande lagstiftning.

 

(I) Internationell överföring av personuppgifter

 

Sammanfattning: Vi kan överföra dina personuppgifter till mottagare i andra länder. Om vi överför personuppgifter från EES till en mottagare utanför EES som inte är i en giltig jurisdiktion gör vi det med utgångspunkt i standardavtalsklausuler.

 

På grund av vår verksamhets internationella natur kan vi behöva överföra dina personuppgifter inom Etex-koncernen och till tredje part enligt beskrivning i avsnitt (H) ovan, i samband med de syften som anges i detta meddelande. Därför kan vi överföra dina personuppgifter till andra länder som kan ha andra lagar och krav på efterlevnad av dataskydd än de som gäller i det land där du befinner dig.

 

Om vi överför dina personuppgifter från EES till en mottagare utanför EES som inte är i en giltig jurisdiktion gör vi det med utgångspunkt i standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av våra standardavtalsklausuler med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt (R) nedan.

Observera att när du överför personuppgifter direkt till en Etex-enhet etablerad utanför EES så är vi inte ansvariga för överföringen av dina personuppgifter. Vi kommer dock att behandla dina personuppgifter från den tidpunkt då vi mottar dessa uppgifter i enlighet med bestämmelserna i denna sekretesspolicy.

 

(J) Datasäkerhet

 

Sammanfattning: Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Kontrollera att alla personuppgifter som du skickar till oss skickas på ett säkert sätt.

 

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt utlämnande, obehörig åtkomst och andra olagliga eller obehöriga former av behandling i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Eftersom internet är ett öppet system är överföring av information via internet inte hundraprocentigt säker. Även om vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter som överförs till oss via internet – all sådan överföring sker på egen risk och du ansvarar för att se till att alla personuppgifter som du skickar till oss skickas på ett säkert sätt.

 

(K) Uppgifternas korrekthet

 

Sammanfattning: Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade och att de raderas eller korrigeras om vi får kännedom om felaktigheter.

 

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att:

 • Dina personuppgifter som vi behandlar är korrekta och vid behov uppdaterade.
 • Eventuellt felaktiga personuppgifter som vi behandlar (med beaktande av de ändamål för vilka de behandlas) raderas eller rättas utan dröjsmål.

 

Då och då kan vi be dig bekräfta att dina personuppgifter är korrekta.

 

(L) Uppgiftsminimering

 

Sammanfattning: Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att begränsa volymen av dina personuppgifter som vi behandlar till vad som är nödvändigt.

 

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter som vi behandlar är begränsade till de personuppgifter som rimligen är nödvändiga i samband med de syften som anges i detta meddelande.

 

(M) Datalagring

 

Sammanfattning: Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter endast lagras så länge de behövs.

 

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas enbart under den minimiperiod som är nödvändig för de syften som anges i detta meddelande.

 

Kriterierna för att fastställa hur länge vi kommer att behålla dina personuppgifter är följande: vi behåller kopior av dina personuppgifter i en form som tillåter identifiering endast så länge som det är nödvändigt i samband med de syften som anges i detta meddelande, såvida inte gällande lagstiftning kräver en längre lagringsperiod. Vi kan i synnerhet behålla dina personuppgifter under den tidsperiod som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara eventuella juridiska rättigheter.

 

(N) Dina lagstadgade rättigheter

 

Sammanfattning: Enligt gällande lagstiftning kan du ha ett flertal rättigheter, inklusive rätten att inte lämna ut dina personuppgifter till oss, rätten att få tillgång till dina personuppgifter, rätten att begära rättelse av felaktigheter, rätten att begära radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter, rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, rätten att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig, rätten att återkalla ditt samtycke och rätten att inlämna klagomål till dataskyddsmyndigheter. Vi kan kräva bevis på din identitet innan vi kan låta dessa rättigheter träda i kraft.

 

Enligt gällande lagstiftning kan du ha ett antal rättigheter när det gäller behandling av dina relevanta personuppgifter, inklusive:

 • Rätten att inte lämna dina personuppgifter till oss (observera att du kanske inte kan ha full nytta av våra webbplatser, våra produkter eller tjänster om du inte tillhandahåller dina personuppgifter till oss – t.ex. kan vi kanske inte behandla dina beställningar utan nödvändiga uppgifter).
 • Rätten att begära tillgång till eller kopior av dina relevanta personuppgifter, tillsammans med information om arten, behandlingen och utlämnandet av relevanta personuppgifter.
 • Rätten att begära rättelse av eventuella felaktigheter i dina relevanta personuppgifter.
 • Rätten att av juridiska skäl begära

o radering av dina relevanta personuppgifter, eller

o begränsning av behandling av dina relevanta personuppgifter.

 • Rätten att invända mot behandlingen av dina relevanta personuppgifter av oss eller för vår räkning.
 • Rätten att få vissa relevanta personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, i den utsträckning det är tillämpligt.
 • Rätten att återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina relevanta personuppgifter baserat på detta samtycke (observera att ett sådant återkallande inte påverkar lagligheten för någon behandling som har utförts före det datum då vi mottog meddelandet om återkallandet och inte förhindrar behandlingen av dina personuppgifter med bas i någon annan rättslig grund).
 • Rätten att inlämna klagomål till en dataskyddsmyndighet avseende behandlingen av dina relevanta personuppgifter som utförs av oss eller för vår räkning.

 

Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

 

För att utöva en eller flera av dessa rättigheter, eller för att ställa en fråga om dessa rättigheter eller någon annan bestämmelse i detta meddelande eller om vår behandling av dina personuppgifter, använd kontaktuppgifterna i avsnitt (R) nedan. Observera att:

 • Vi kan kräva bevis på din identitet innan vi kan ge effekt åt dessa rättigheter och
 • där din begäran kräver att ytterligare fakta fastställs (t.ex. en bedömning av huruvida någon behandling strider mot gällande lagstiftning) kommer vi att undersöka din begäran i rimlig tid innan vi beslutar oss för vilka åtgärder som ska vidtas.

 

(O) Kakor och liknande tekniker

 

Sammanfattning: Vi kan behandla dina personuppgifter genom att använda kakor och liknande tekniker. Läs igenom vår kakpolicy för mer information.

 

När du besöker en webbplats kan vi placera kakor på din enhet, eller läsa kakor som redan finns på din enhet, under förutsättning att du alltid har gett ditt samtycke där så krävs i enlighet med gällande lagstiftning. Vi använder kakor för att registrera information om din enhet, din webbläsare och i vissa fall dina preferenser och surfvanor. Vi kan behandla dina personuppgifter med hjälp av kakor och liknande tekniker i enlighet med vår kakpolicy.

 

(P) Användarvillkor

 

Sammanfattning: Våra allmänna villkor reglerar all användning av våra webbplatser.

 

All användning av våra webbplatser, våra produkter eller våra tjänster omfattas av våra allmänna villkor. Vi rekommenderar att du läser igenom våra användarvillkor regelbundet för att granska eventuella ändringar som vi kan göra då och då.

 

(Q) Direkt marknadsföring

 

Sammanfattning: Vi kan behandla dina personuppgifter för att kontakta dig med information om produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst välja att inte få denna information.

 

Vi kan behandla dina personuppgifter för att kontakta dig via e-post, telefon, direktutskick eller annan kommunikation med information om produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig. Om vi tillhandahåller produkter eller tjänster till dig, kan vi skicka information till dig om våra produkter eller tjänster, kommande kampanjer och annan information som kan vara av intresse för dig med hjälp av de kontaktuppgifter som du har lämnat till oss och alltid i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Du kan när som helst avregistrera dig från vår e-postlista genom att klicka på avregistreringslänken som finns i varje e-postmeddelande som vi skickar. När du har avslutat din prenumeration kommer vi inte att skicka ytterligare marknadsföringsmeddelanden, men vi kan fortsätta att kontakta dig i den utsträckning som krävs för de produkter eller tjänster du har begärt.

 

(R) Kontaktuppgifter

 

Sammanfattning: Du kan kontakta oss via post, telefon, e-post eller vårt kontaktformulär på nätet.

 

Om du har några kommentarer, frågor eller funderingar om informationen i detta meddelande eller andra frågor som rör behandlingen av personuppgifter som utförs av oss eller för vår räkning kan du kontakta:

 

Sekretessansvarig

Etex Nordic A/S

Hästvägen 4A

212 35 Malmö

etexnordic-se@etexgroup.com 

 

(S) Definitioner

 • ”Giltig jurisdiktion” är en jurisdiktion som formellt har utsetts av den Europeiska kommissionen för att tillhandahålla en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter.

 

 • ”Kaka” är en liten fil som placeras på din enhet när du besöker en webbplats (inklusive våra webbplatser). I detta meddelande inkluderar hänvisning till en ”kaka” analog teknik såsom webbfyrar och spårpixlar.

 

 • ”Personuppgiftsbiträde” är den enhet som bestämmer hur och varför personuppgifter behandlas. I många jurisdiktioner har personuppgiftsbiträdet huvudansvaret för att följa gällande dataskyddslagstiftning.

 

 • Med ”dataskyddsmyndighet” avses en oberoende offentlig myndighet som enligt lag har till uppgift att övervaka efterlevnaden av gällande dataskyddslagstiftning.

 

 • ”EES” är det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

 • ”Personuppgifter” avser information som rör en individ eller från vilken en individ är direkt eller indirekt identifierbar, i synnerhet genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett personnummer, platsinformation, en nätidentifierare, eller till en eller flera faktorer som är specifika för individens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

 

 • ”Behandling”, ”behandla” eller ”behandlade” omfattar allt som görs med personuppgifter, oavsett om det sker automatiskt eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultering, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller annan slags tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstöring.

 

 • ”Personuppgiftsbiträde” avser alla personer eller enheter som behandlar personuppgifter för den registeransvariges räkning (förutom anställda hos den registeransvarige).

 

 • ”Relevanta personuppgifter” avser personuppgifter för vilka vi är registeransvariga. Det omfattar uttryckligen inte personuppgifter för vilka vi inte är registeransvariga.

 

 • ”Känsliga personuppgifter” avser personuppgifter om ras eller etnisk tillhörighet, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, medlemskap i fackförening, fysisk eller psykisk hälsa, sexliv, faktiska eller påstådda brott eller påföljder, personnummer eller annan information som kan anses vara känslig enligt gällande lagstiftning.

 

 • ”Standardavtalsklausuler” avser mallöverföringsklausuler som har antagits av den Europeiska kommissionen eller som har antagits av en dataskyddsmyndighet och godkänts av den Europeiska kommissionen.

 

 • ”Webbplats” avser varje webbplats som drivs eller underhålls av oss eller för vår räkning.