Privātuma politika

Privātuma politika

Šis paziņojums par privātumu ir izstrādāts, lai informētu jūs par to, kādus jūsu personas datus vāc UAB „Eternit Baltic”, juridiskā adrese ‒ J. Dalinkevičius str. 2H, LT-08115, Naujoji Akmenė, Lietuva, kas reģistrēta Reģistru centrā ar numuru 110579290 (kas darbojas kā datu pārzinis un turpmāk tekstā saukts ‒ mēs, mūsu un mūs), tīmekļa vietnē (turpmāk tekstā ‒ vietne), kāpēc mēs vācam un apstrādājam šos personas datus, kāds ir apstrādes tiesiskais pamats un kā mēs rīkojamies ar jūsu personas datiem, ko jūs sniedzat un kas nonāk mūsu rīcībā, kad jūs apmeklējat mūsu vietni. Lietojot šo vietni, jūs piekrītat šim paziņojumam par privātumu.

TIESISKAIS PAMATS
Mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu konkrētu piekrišanu. Arī tādā gadījumā, ja jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā to atsaukt. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

PERSONAS DATU VĀKŠANA
Mēs vācam personas datus, kas attiecas uz jums (turpmāk tekstā ‒ personas dati) divos veidos:

kad jūs, apmeklējot noteiktas vietnes lapas, reģistrējaties un nosūtāt izvēlēto informāciju. Informācija, kas atzīmēta ar simbolu “*”, jāsniedz, lai mēs varētu sasniegt turpmāk aprakstītos apstrādes mērķus. No jums tieši iegūtie personas dati ietver jūsu vārdu un uzvārdu, dzimšanas datumu vai vecumu, dzīvesvietas vai darbavietas adresi, privāto vai darba e-pasta adresi, privāto vai dienesta mobilā vai cita tālruņa numuru, amatu, ziņojumus vai citu personiska rakstura informāciju, ko jūs mums sniedzat. Cita specifiska rakstura informācija, tostarp teksta, video vai audio failu augšupielādēšana, var tikt pieprasīta saistībā ar konkursu, loteriju un citu reklāmas akciju vai pārdošanas veicināšanas aktivitāšu rīkošanu.
Izmantojot sīkdatnes. Plašāka informācija par sīkdatnēm sniegta turpmāk tekstā.

PERSONAS DATU IZMANTOŠANA
Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai tādā apjomā, lai mēs varētu:

atbildēt uz jūsu pieprasījumu atbilstīgi personas datu iegūšanas brīdī jums sniegtajam skaidrojumam vai citam skaidrojumam, kas jums sniegts pirms jūsu personas datu izmantošanas;
nodrošināt jums vietnes lietošanas iespējas, tostarp jūsu dalību konkursos, loterijās un citās reklāmas akcijās vai pārdošanas veicināšanas aktivitātēs; un
nosūtīt jums ar e-pasta vēstulēm/pasta sūtījumiem/teksta īsziņām mārketinga informāciju par mūsu zīmoliem, filiālēm un/vai partneriem, ar ko mēs kopā rīkojam kampaņas vai īstenojam programmas, kas varētu jūs interesēt (ja jūs mums, mūsu filiālēm un/vai partneriem esat devis skaidru piekrišanu šādai rīcībai, kā to paredz piemērojamie tiesību akti).
Mēs varam kombinēt jūsu sniegtos personas datus ar citiem personas datiem, kas attiecas uz jums un ko mēs esam saņēmuši no citiem avotiem tiem pašiem nolūkiem, tostarp datus, ko jūs mums esat sniedzis citās vietās vai, izmantojot citus medijus (piemēram, sociālo mediju platformas). Šie avoti ir: sociālie portāli Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube, VKontakte.

Mēs neizmantojam jūsu personas datus šajā paziņojumā par privātumu pašreiz neparedzētos nolūkos, izņemot gadījumus, kad personas datu izmantošanas juridiskais pamats ir noteikts piemērojamos tiesību aktos. Jebkurā gadījumā pirms personas datu izmantošanas kādos citos nolūkos mēs informēsim jūs par attiecīgajām izmaiņām šajā paziņojumā par privātumu. Veicot apstrādi, kuras juridiskais pamats ir jūsu piekrišana, mēs neapstrādāsim jūsu personas datus citos nolūkos, pirms tam nesaņemot jūsu piekrišanu.

ĪPAŠU KATEGORIJU PERSONAS DATI
Mēs nevācam un neapstrādājam nekādus īpašu kategoriju personas datus, kas attiecas uz jums. Īpašu kategoriju personas dati ir tādi personas dati, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko, filozofisko vai kādu citu pārliecību vai uzskatus, dalību arodbiedrībās, ģenētiskie dati un biometriskie dati fiziskas personas unikālai identifikācijai, veselības dati un dati par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.

TIEŠĀ TIRGVEDĪBA
Mēs neizmantojam jūsu personas datus tiešās tirgvedības vajadzībām, ja iepriekš nav saņemta skaidra piekrišana, izņemot gadījumus, kad šāda rīcība saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem ir atļauta.

Ja turpmāk vairs nevēlaties saņemt komerciāla rakstura informācijas vai reklāmas sūtījumus no mums, jums ir tiesības jebkurā laikā bez maksas, nesniedzot nekādu pamatojumu, atteikties no sūtījumiem tiešās tirgvedības kampaņu ietvaros un iebilst pret turpmāku jūsu personas datu apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos, nosūtot mums ziņu uz e-pasta adresi reklama@eternit.lt un vēstules tēmā norādot „opt-out” jeb „atteikties”. Jūs varat izmantot atteikšanās iespēju, ko satur ikviens mūsu reklāmas sūtījums.

Lūdzam ņemt vērā, ka, atsakoties no mūsu reklāmas materiālu sūtījumu saņemšanas, jūs arī turpmāk saņemsiet no mums informāciju, kas attiecas uz jebkādu ar mums noslēgto līgumu saistību izpildi.

AUTOMATIZĒTA LĒMUMU PIEŅEMŠANA
Mēs neizmantojam automatizētas lēmumu pieņemšanas procedūras, tostarp neveicam profilēšanu, izņemot gadījumus, kad tas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem ir atļauts. Un šādā gadījumā mēs informēsim jūs par konkrēto lēmumu pieņemšanā ietverto loģiku, kā arī šādas apstrādes nozīmīgumu un paredzamajām sekām attiecībā uz jums.

PERSONAS DATU APMAIŅA UN NOSŪTĪŠANA TREŠAJĀM VALSTĪM
Jūsu personas dati nebūs pieejami trešajām pusēm, un mēs neizpaudīsim tos, izņemot gadījumus, kad personas datu nodošanai ir saņemta īpaša jūsu piekrišana, tā ir nepieciešama starp jums un mums noslēgta līguma izpildei vai personas datu nodošana ir atļauta vai obligāta saskaņā ar likumu vai kādas administratīvās vai tiesu iestādes rīkojumu.

Mēs nododam jūsu personas datus vietnē https://www.eternit.lv/lv-lv/partneri publicētajā sarakstā iekļautajiem saņēmējiem.

Lūdzam ņemt vērā, ka ikreiz, kad jūsu personas dati tiek nodoti apstrādātājiem vai trešajām pusēm, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas, valstīs, kur saskaņā ar Eiropas Komisijas viedokli netiek nodrošināts pietiekams personas datu aizsardzības līmenis, mēs nodrošinām, lai tiktu īstenoti personas datu aizsardzības jomā piemērojamos nacionālajos un ES tiesību aktos paredzētie pasākumi. Jūs varat saņemt informāciju par īstenotajiem aizsardzības pasākumiem (dokumenta kopiju) vai informāciju, kam personas dati darīti pieejami, nosūtot mums pieprasījumu uz e-pasta adresi reklama@eternit.lt.

SĪKDATŅU IZMANTOŠANA
Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kas tiek saglabāti jūsu datorā vai citā ierīcē tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Tās tiek plaši izmantotas, lai nodrošinātu vietņu funkcionalitāti, efektīvāku darbību, kā arī sniegtu informāciju vietnes īpašniekam.

Sīkdatnes nosaukums Domēns Glabāšanas laiks Sīkdatnes veids
_cfduid .cedral.world May 27 2020 HTTP
_ga .cedral.world May 27 2021
ARRAffinity .www.cedral.world May 30 2020 Session, HTTP
_epiXSRF www.cedral.world May 30 2020 Host, Session, HTTP
_RequestVerificationToken www.cedral.world May 30 2020 07: Host, Session, HTTP
_hjIncludedInSample www.cedral.world May 30 2020  Host, Session
.EPiForm_BID www.cedral.world Aug 26 2019 Host, HTTP
.EPiForm_VisitorIdentifier www.cedral.world Aug 26 2019 Host, HTTP
ai_user www.cedral.world May 27 2020 Host, Session
ASP.NET_SessionId www.cedral.world May 30 2020 Host, Session, HTTP
consent_functional www.cedral.world May 30 2020 Host, Session
epslanguage www.cedral.world Jun 28 2019 Host
Vispārīga informācija par izmantotajām sīkdatnēm

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai, piemēram, saglabātu jūsu valodas izvēli, lai vietne atcerētos, ka ir veikta jūsu vecuma atbilstības pārbaude, lai, izmantojot Google Analytics sīkdatnes, analizētu jūsu paradumus, apmeklējot vietni, un nodrošinātu sociālās saziņas iespējas, izmantojot ārējās sociālo tīklu vietnes. Pirmoreiz apmeklējot mūsu vietni, sākumlapā jums tiek rādīta informācija par privātumu, bet sīkdatņu reklāmjoslā ‒ teksts par piekrišanu sīkdatņu izmantošanai. Ja jūs turpināt aktīvi izmantot mūsu vietni un neiebilstat pret sīkdatņu izmantošanu, tas nozīmē, ka jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai, un šo piekrišanu jūsu izmantotā pārlūkprogramma saglabās, lai attiecīgā informācija nebūtu jāatkārto katrā vietnes lapā. Ja pārlūkprogrammā piekrišana netiks saglabāta, (piem., ja jūs izdzēsīsiet sīkdatnes), nākamajā vietnes apmeklējuma reizē jums atkal tiks rādīta sīkdatņu reklāmjosla ar informāciju par privātumu. Mēs varam instalēt un izmantot noteiktas tehniskās darbības nodrošināšanai nepieciešamās sīkdatnes, kuru lietošanai nav nepieciešama jūsu iepriekšēja piekrišana. Mēs varam izmantot arī sesijas sīkdatnes, kas automātiski tiek dzēstas, kad jūs beidzat sesiju, un arī šo sīkdatņu izmantošanai nav nepieciešama jūsu iepriekšēja piekrišana. Citas sīkdatnes (piem., sīkdatnes, kas saglabā noteiktus datus, lai jums nebūtu tie jāievada katrā nākamajā vietnes apmeklējuma reizē, un sīkdatnes, kas pielāgo vietnes saturu atbilstīgi jūsu izdarītajām izvēlēm, palīdz uzlabot jūsu navigācijas pieredzi) mēs instalējam un izmantojam tikai, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Visu informāciju par sīkdatnēm, kas tiek izmantotas šajā vietnē, jūs atradīsiet tabulā.

Google Analytics: Šajā vietnē tiek izmantots Google Inc. (Google) tīmekļa vietņu analīzes rīks Google Analytics. Google Analytics sīkdatnes tiek izmantotas, lai palīdzētu mums analizēt, kā lietotāji izmanto vietni.

Kā neatļaut sīkdatņu saglabāšanu

Jūs varat neatļaut sīkdatņu saglabāšanu, veicot attiecīgas korekcijas savas pārlūkprogrammas iestatījumos. Lielākā daļa pārlūkprogrammu atbalsta iespēju veikt izmaiņas pārlūkprogrammas iestatījumos, tā pārvaldot sīkdatņu izmantošanu. Lai uzzinātu vairāk par to, kā neatļaut sīkdatņu saglabāšanu, apmeklējiet vietni http://www.allaboutcookies.org.

Taču, ja tiks mainīti attiecīgi iestatījumi, iespējams, ka vietne vairs pienācīgi nedarbosies ‒ tiks ierobežota tās funkcionalitāte.

Kā izdzēst/deaktivizēt sīkdatnes

Lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu nodrošina iespējas atspējot sīkfailu izmantošanu vai izdzēst noteiktu domēnu/vietņu saglabātās sīkdatnes, ja vēlaties izdzēst/deaktivizēt visas jūsu datorā saglabātās sīkdatnes. Lai noskaidrotu, kā to izdarīt, lūdzu, atveriet savas pārlūkprogrammas palīdzības informācijas lapu:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
Safari (iOS ierīcēs): https://support.apple.com/en-us/HT201265
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies

SAITES UZ TREŠO PUŠU VIETNĒM
Noteiktās šīs vietnes sadaļās var būt ievietotas saites uz trešo pušu vietnēm, uz kurām neattiecas šis paziņojums par privātumu. Šīs saites mēs nodrošinām jūsu ērtībām. Tomēr vēlamies vērst jūsu uzmanību uz to, ka mēs nekontrolējam ne šīs trešās puses, ne viņu vietnes un šo trešo pušu privātuma politika attiecībā uz informāciju, kas tiks iegūta no jums, kad jūs apmeklēsiet šīs trešo pušu vietnes, būs atšķirīga. Mēs aicinām jūs pirms personiski identificējamas informācijas sniegšanas kādā vietnē izlasīt attiecīgajā vietnē publicēto paziņojumu par privātumu.

GLABĀŠANAS ILGUMS
Mēs glabājam jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mūsu iepriekš aprakstītajiem nolūkiem.

DROŠĪBA UN KONFIDENCIALITĀTE
Lai nodrošinātu apstrādāto personas datu atbilstīgu aizsardzību, mēs īstenojam nozares standarta praksei atbilstīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus. Tomēr aizsardzības nodrošināšanā jāpiedalās visām iesaistītajām pusēm. Tāpēc mēs aicinām jūs atbalstīt šos centienus un pašiem veikt attiecīgus drošības pasākumus, tostarp izmantot drošas paroles un paturēt visus lietotājvārdus un paroles (ja tādas ir) slepenībā.

BĒRNU PIEKĻUVE VIETNEI
Šī vietne nav paredzēta bērniem, kuri ir jaunāki par 16 gadiem. Mēs apzināti nevācam nekādu informāciju no šādām personām. Ja uzskatāt, ka jūsu bērns ir mums sniedzis personas datus, lūdzu, rakstiet mums uz e-pasta adresi reklama@eternit.lt.

Jebkurā laikā Jūs variet atteikties no epastu saņemšanas:

  • Uzspiežot un “ateikties” saites mūsu reklāmas epastos. Pēc atteikšanās mēs jums nesūtīsism reklāmas epastus, bet iespējams ar Jums sazināsimies, lai nodrošinātu materiālu vai servisu ko esat pieprasījis.
  • Vai variet atjaunot infomāciju savu kontaktinformāciju mūsu mājaslapā.

JŪSU TIESĪBAS
Jūs jebkurā brīdī varat īstenot savas tiesības pieprasīt piekļuvi personas datiem, kas attiecas uz jums, vai labot tos, un nepieciešamības gadījumā pieprasīt tos dzēst. Jums ir arī tiesības iebilst pret savu datu apstrādi vai pieprasīt ierobežot to apstrādi, turklāt jūs varat izmantot savas tiesības uz datu pārnesamību (ja nepieciešams) saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzību regulējošiem tiesību aktiem, nosūtot parakstītu pieprasījuma veidlapu kopā ar jūsu ID kartes, pases vai cita personu apliecinoša dokumenta kopiju uz e-pastu reklama@eternit.lt vai pa pastu uz adresi ‒ J. Dalinkevičius str. 2H, LT-85118, Naujoji Akmenė, Lietuva.

Attiecīgos apstākļos jums jebkurā brīdī ir tiesības atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kā pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Kā datu subjektam jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (jo īpaši jūsu pastāvīgās dzīvesvietas, darbavietas vai vietas, kur noticis pārkāpums, ES dalībvalstī), ja uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde neatbilst piemērojamiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS UN IZMAIŅAS

Šis paziņojums par privātumu stājas spēkā ar 2018. gada 25. maiju. Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt, grozīt, papildināt vai atcelt kādu šī paziņojuma sadaļu. Jums laiku pa laikam vajadzētu atvērt šo lapu un iepazīties ar jaunāko paziņojuma par privātumu redakciju, jo vietnes izmantošana pēc izmaiņu publicēšanas nozīmē piekrišanu attiecīgajām izmaiņām.

Paldies jums, ka apmeklējāt šo vietni!