Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů
(A) Toto Oznámení
Souhrnné informace: Toto Oznámení vysvětluje, jak můžeme zpracovat Vaše Osobní údaje. Toto oznámení se může čas od času změnit nebo aktualizovat, proto jej pravidelně kontrolujte, zda neobsahuje aktualizace. Toto oznámení vydává Europanels Overseas NV jménem sebe, své dceřiné společnosti a přidružené společnosti (společně „EPO“, „my“, „nás“ a „naše“) a je určeno jednotlivcům mimo naši organizaci, s nimiž spolupracujeme, včetně zákazníků, návštěvníků našich stránek a dalších uživatelů našich produktů nebo služeb (společně „vy“). Definované výrazy použité v tomto oznámení jsou vysvětleny níže v části (S). Pro účely tohoto Oznámení je Europanels Overseas NV Ltd Controller. Kontaktní údaje jsou uvedeny v oddíle (R) níže. Toto Oznámení může být pravidelně měněno nebo aktualizováno, aby odráželo změny v naší praxi týkající se zpracování osobních údajů nebo změny v platném právu. Doporučujeme Vám pozorně si přečíst Oznámení, a pravidelně kontrolovat pravou stránku zobrazit veškeré změny, které můžeme provést v souladu s podmínkami tohoto Oznámení.

(B) Sběr Osobních údajů

Souhrnné informace: Můžeme shromažďovat nebo přijímat Osobní údaje o Vás: přímo od vás (například když nás budete kontaktovat); v průběhu našeho vztahu s vámi (například při nákupu); když zpřístupníte Vaše osobní údaje veřejnosti (například pokud o nás zveřejníte veřejný příspěvek na sociálních sítích); když navštívíte naše stránky; když se přihlásíte k použití některého z našich webových stránek, produktů nebo služeb; nebo když provádíte interakci s jakýmkoli obsahem nebo reklamou třetích stran na webu. Můžeme také získat osobní údaje o vás od třetích stran (například orgánů činných v trestním řízení). Sběr Osobních údajů: Osobní údaje o vás můžeme shromažďovat z následujících zdrojů:
• údaje, které nám poskytnete: Vaše Osobní údaje můžeme obdržet, když nám je poskytnete (například když nás kontaktujete e-mailem, telefonem, jakýmkoli jiným způsobem, nebo když nám poskytnete firemní kartu)).
• Údaje o vztazích: můžeme shromažďovat nebo přijímat Vaše osobní údaje během běžného vztahu s vámi (například pokud si od nás zakoupíte produkt nebo službu).
• Údaje, které zveřejníte: můžeme shromažďovat nebo přijímat Vaše Osobní údaje, které jste se výslovně rozhodli zpřístupnit veřejnosti, a to i prostřednictvím sociálních sítí (například můžeme shromažďovat informace z Vašeho (jejich) profilu (profilů) na sociálních sítích, pokud o nás zveřejníte otevřenou publikaci).
• Údaje o webových Stránkách: můžeme shromažďovat nebo přijímat Vaše osobní údaje, Když navštívíte některý z našich webových stránek nebo používáte jakékoliv funkce nebo zdroje dostupné na webu nebo prostřednictvím něj.
• Registrační údaje: Vaše Osobní údaje můžeme shromažďovat nebo přijímat, pokud používáte některý z našich serverů, produktů nebo služeb nebo se zaregistrujete k jejich použití.
• Obsah a informace o reklamách: pokud se rozhodnete komunikovat s jakýmkoli obsahem nebo reklamou třetích stran na Webu, můžeme o vás získat Osobní údaje od příslušné třetí osoby.
• Informace třetích stran: můžeme shromažďovat nebo získávat Vaše Osobní údaje od třetích stran, které poskytují nám (jako například ratingové agentury informace; orgány činnými v trestním řízení, atd.)
(C) Vytváření Osobních údajů
Souhrnné informace: Můžeme o vás také vytvářet osobní informace, jako jsou záznamy o Vašich interakcích s námi, jakož i informace o Vaší historii nákupu. Můžeme o vás také vytvořit Osobní údaje, jako jsou záznamy o Vašich interakcích s námi, jakož i informace o Vaší historii nákupu.

(D) Kategorie Osobních údajů, které můžeme zpracovat
Souhrnné informace: můžeme zpracovávat Vaše Osobní údaje (např. Vaše jméno); demografické údaje (např. věk); Své kontaktní údaje (např. Vaše adresa); záznamy na základě Vašeho souhlasu; informace o nákupech; platební údaje (například Vaše adresa pro přenos faktur); informace o našich Stránkách (například typ zařízení, které používáte); informace o Vašem zaměstnavateli (pokud existují) informace o Vašich interakcích s naším obsahem nebo reklamou; stejně jako jakékoli názory nebo názory, které nám předložíte.
Můžeme zpracovat následující kategorie Osobních údajů o vás:
• informace obsahující Osobní údaje: jméno (jména); preferovaný název.
• Demografické informace: pohlaví; datum narození / věk; státní příslušnost; pozdravové formuláře; formy odvolání; stejně jako jazykové preference.
• Kontaktní informace: adresa pro zaslání korespondence; adresa; telefonní číslo; e-mailová adresa; stejně jako informace o Vašem veřejném profilu sociálních médií.
• Záznamy o souhlasu: záznamy o všech souhlasech, které jste mohli poskytnout, spolu s datem a časem, způsoby souhlasu a jakékoli související informace (například předmět souhlasu).
• Informace o nákupu: záznamy o nákupu a cenách; jméno příjemce, adresa, telefon a e-mail.
• Platební údaje: záznamy na fakturách; platební záznamy; adresa pro fakturaci; způsob platby; číslo bankovního účtu nebo číslo kreditní karty; jméno držitele karty nebo držitele účtu; informace o zabezpečení karty nebo účtu; Datum platnosti karty; a doba platnosti karty; informace o bankovním automatickém zúčtovacím systému; informace o SWIFT; informace o IBAN; částka, která má být zaplacena; datum splatnosti; a také záznamy o kontrole.
• Údaje týkající se našich Stránek: typ zařízení; operační systém; typ prohlížeče, nastavení prohlížeče, IP adresu; jazykové nastavení, datum a čas připojení k Webu; Uživatelské jméno; Heslo; bezpečnostní přihlašovací údaje; údaje o použití; agregované statistické informace.
• Informace o zaměstnavateli: informace o Vašich interakcích s námi jako zaměstnancem, jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa zaměstnavatele, podle toho, co přichází v úvahu.
• Údaje o obsahu a reklamě: Záznamy o Vaší interakci s naší reklamou a obsahu v režimu on-line, nahrávání na reklamu a obsah, zobrazovaný na zobrazených stránkách Vám, a také na některé interakce, které Jste mohli mít o tento obsah nebo reklamy (včetně navádění kurzoru myši, stisknutí tlačítka myši, žádné formuláře, které vyplníte (včetně prázdné formy, které nebyly odeslány), a také na některé interakce s dotykovou obrazovkou).
• Názory a názory: jakékoliv názory a názory, které se rozhodnete poslat nám nebo publikovat o nás na sociálních sítích.

(E) Zákonný základ pro zpracování Osobních údajů
Souhrnné informace: Vaše Osobní údaje můžeme zpracovat, pokud: Jste udělili svůj předchozí souhlas; zpracování je nezbytné pro uzavření smlouvy mezi vámi a námi; zpracování je vyžadováno v souladu s platnými zákony; zpracování je nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů jakékoli fyzické osoby; nebo pokud máme platný oprávněný zájem na zpracování. Při zpracování Vašich Osobních údajů v souvislosti s cíli stanovenými v tomto Oznámení, se můžeme spoléhat na jednu nebo více z následujících právních důvodů, v závislosti na okolnostech:
• souhlas: můžeme zpracovávat Vaše Osobní údaje v případech, kdy jsme obdrželi Vaše pre-přímý souhlas se zpracováním (současné zákonné zmocnění se používá výhradně v souvislosti se zpracováním, která je zcela dobrovolné - není v provozu pokud jde o zpracování, která je nutná nebo potřebná v žádném případě);
• smluvní nezbytnost: Vaše Osobní údaje můžeme zpracovat, pokud je zpracování nezbytné v souvislosti se smlouvou, kterou s námi můžete uzavřít;
• soulad s příslušným právem: Vaše Osobní údaje můžeme zpracovat, pokud je zpracování vyžadováno v souladu s platným právem;
• životně důležité zájmy: můžeme zpracovávat Vaše Osobní údaje, pokud je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů jakékoli fyzické osoby; nebo
• legitimní zájmy: můžeme zpracovávat Vaše Osobní údaje, pokud je máme oprávněný zájem na plnění zpracování s cílem řízení, vedení a propagaci naší obchodní činnosti, a skutečný oprávněný zájem má přednost právní akce týkající se Vašich zájmů, základních práv nebo svobod.

(F) Důvěrné Osobní údaje
Souhrnné informace: Nesnažíme se shromažďovat ani jinak zpracovávat Vaše Důvěrné Osobní údaje. Pokud je nutné Vaše Důvěrné Osobní údaje zpracovávat pro zákonné účely, provádíme takové zpracování v souladu s platnými zákony. V průběhu našich běžných obchodních aktivit se nesnažíme shromažďovat ani jinak zpracovávat Vaše Důvěrné Osobní údaje. V případech, kdy je z jakéhokoli důvodu nutné zpracovat Vaše Důvěrné Osobní údaje, spoléháme na jeden z následujících právních důvodů:
• dodržování práva: můžeme zpracovávat Vaše Důvěrné Osobní údaje v případech, kdy je zpracování požadováno nebo povoleno platnými právy (např. pro plnění našich závazků na podávání zpráv v oblasti konfliktu právních norem);
• detekce a prevence kriminality: Vaše Důvěrné Osobní údaje můžeme zpracovat, pokud je zpracování nezbytné k odhalení nebo prevenci kriminality (včetně prevence podvodů);
• zřízení, použití nebo ochrana zákonných práv: Vaše Důvěrné Osobní údaje můžeme zpracovat, je-li zpracování nezbytné k založení, výkonu nebo ochraně zákonných práv; nebo
• souhlas: můžeme zpracovávat Vaše Důvěrné Osobní údaje, pokud je v souladu s platnými právem obdrželi jsme Vaše pre-přímý souhlas ke zpracování Vašich Důvěrných Osobních dat (současné zákonné zmocnění se používá výhradně v souvislosti se zpracováním, která je zcela dobrovolné - není v provozu pokud jde o zpracování, která je nutné nebo povinné v žádném případě).


(G) Cíle, ve kterých můžeme zpracovávat Vaše Osobní údaje
Souhrnné informace: Vaše osobní údaje můžeme zpracovat pro následující účely: poskytovat vám produkty a služby; správa našich stránek; komunikace s vámi; správa našich IT systémů; zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti; finanční řízení; provádění průzkumů; zajištění bezpečnosti našich zařízení a systémů; provádění vyšetřování v nezbytných případech; dodržení rozhodného práva; a také zlepšení našich webových Stránek, produktů a služeb.
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro následující účely podle platného práva:
• Na poskytování produktů a služeb pro Vás: podání/poskytování našich webových Stránek, produktů nebo služeb pro Vás; poskytování produktů a služeb na Vaše přání pro Vás; poskytování reklamních předmětů dle Vašeho přání pro Vás, stejně jako komunikaci s Vámi týkající se těchto produktů a služeb.
• Na Našich Stránkách: použití našich Stránek a pro správu nimi; poskytovat obsah pro Vás; zobrazení reklamní a dalších informací pro Vás, komunikaci a interakci s Vámi prostřednictvím našich webových Stránkách, stejně jako oznámení o změnách týkající se jakýchkoli našich Stránek, našich produktů a našich služeb.
• Komunikace: komunikace s Vámi jakýmkoliv způsobem (včetně přes e-mail, telefon, textové zprávy, sociálních sítí, publikování nebo osobně) týkající se zpráv a dalších informací, v nichž Si můžete být zájem, za předpokladu, že tyto zprávy jsou Vám poskytovány při dodržení rozhodného práva; uložit a aktualizovat Své kontaktní údaje v případě potřeby; a také získání Vašeho předchozího souhlasu k účasti, pokud je to nutné.
• Na komunikaci a provoz IT: řídit naše komunikační systémy; použití IT bezpečnostních systémů; stejně jako audity zabezpečení IT.
• Zdraví a bezpečnosti: hodnocení zdraví a bezpečnosti a vedení záznamů; jakož i dodržování příslušných zákonných povinností.
• Finančního řízení: prodej; financování; firemní audit; stejně jako řízení dodavatelů.
• Průzkum: komunikovat s Vámi, abyste získali svůj názor na naše produkty a služby.
• Bezpečnost: fyzická bezpečnost v našich prostorách (včetně záznamů o návštěvách v našich prostorách, jakož i záznamů z kamerového systému); stejně jako elektronické zabezpečení (včetně přihlašovacích záznamů a přístupových údajů).
• Vyšetřování: zjištění, vyšetřování a předcházení porušení zásad, jakož i trestných činů podle platného práva.
• Soudní spory: stanovení, provádění a ochrana zákonných práv.
• Soulad s právními předpisy: Dodržování našich právních a regulačních povinností v souladu s platnými zákony.
• Zlepšování našich webových Stránek, produktů a služeb: identifikovat problémy s našimi Stránkami, našimi produkty nebo naše služby; plánování vylepšení našich webových Stránek, našich produktů a našich služeb; a také vytvoření nových webových Stránek, produktů nebo služeb.
(H) Poskytování Osobních údajů třetím stranám
Souhrnné informace: můžeme prozradit Vaše Osobní údaje: soudním a regulačním orgánům; naši externí konzultanti; naše datové procesory; kterékoli straně podle potřeby v souvislosti se soudním řízením; jakékoli straně podle potřeby vyšetřovat, odhalovat nebo předcházet trestným činům; jakýkoli kupující našeho podnikání; a jakékoli třetí strany poskytující reklamy, doplňky nebo obsah používané na našich Stránkách.
Můžeme prozradit Vaše Osobní údaje jiným subjektům ve skupině společností Etex v legitimní obchodní účely (včetně používání našich webových Stránek a poskytování produktů a služeb pro Vás) v souladu s příslušným právem. Kromě toho můžeme zveřejnit Vaše osobní údaje:
• soudní a regulační orgány, na žádost nebo za účelem oznámení jakéhokoli skutečného nebo podezření z porušení platných právních předpisů;
• účetní, auditoři, právníci a další externí profesionální konzultanti skupiny společností Etex, podléhající smluvním závazkům důvěrnosti;
• třetím Stranám, které zpracovávají data (například poskytovatelé platebních služeb; dopravní společnosti atd.) umístěná na kterémkoli místě na světě, s přihlédnutím k požadavkům uvedeným níže v této části (H);
• všechny příslušné strany, orgány činné v trestním řízení nebo soud v rozsahu, v jakém je takové zveřejnění nezbytné pro stanovení, výkon nebo obranu zákonných práv;
• jakékoli relevantní straně za účelem předcházení, vyšetřování, odhalování nebo stíhání trestných činů nebo vymáhání trestních sankcí, včetně ochrany před ohrožením veřejné bezpečnosti;
• na všechny příslušné nabyvatele (třetí strany) v případě, že prodáme nebo převedeme veškerou nebo jakoukoli jinou relevantní část našeho podnikání nebo aktiv (včetně případu reorganizace, zrušení nebo likvidace); a
• jakéhokoli příslušného poskytovatele třetí strany v případě, že jsou na našich Stránkách použity reklamy, doplňky nebo obsah třetích stran. Pokud se rozhodnete pro interakci s jakoukoli reklamou, zásuvnými moduly nebo obsahem, mohou být Vaše Osobní údaje převedeny na příslušného poskytovatele třetí strany. Před interakcí s reklamami, zásuvnými moduly nebo obsahem doporučujeme, abyste se seznámili s postupy ochrany osobních údajů této třetí strany.
Pokud za účelem zpracování Vašich Osobních údajů najmeme zpracovatele třetí strany, bude mít zpracovatel závazné smluvní závazky: (i) zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s naším předchozím písemným pokynem; a (ii) používat opatření k ochraně důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů; spolu s dalšími požadavky podle platných zákonů.

(I) Mezinárodní přenosy Osobních údajů
Souhrnné informace: Vaše osobní údaje můžeme převést na příjemce v jiných zemích. Pokud přenášíme osobní údaje v rámci EEA příjemci mimo EHP, na který se nevztahuje řádná jurisdikce, provedeme tento převod na základě našich standardních smluvních ustanovení.
Vzhledem k mezinárodní povaze našeho podnikání budeme možná muset převést Vaše Osobní údaje ve skupině společností Etex a na třetí strany, jak je uvedeno v oddíle H výše, v souvislosti s účely stanovenými v tomto oznámení. Z tohoto důvodu můžeme Vaše Osobní údaje převést do jiných zemí, které mohou mít zákony a požadavky na ochranu údajů, které se liší od těch, které platí v zemi, ve které se nacházíte.
Když převádíme Vaše Osobní údaje v rámci EEA příjemcům nacházejícím se mimo EHP, na něž se nevztahuje Dostatečné pravomoci, realizujeme takové předání na základě Standardních smluvních podmínek. Můžete požádat o kopii našich [standardních smluvních podmínek] pomocí kontaktních informací uvedených v části (R) níže.
Vezměte prosím na vědomí, že když zadáte jakékoliv Osobní údaje přímo právnické osobě skupiny společností Etex, ustavený mimo EEA, nejsme zodpovědní za tímto přenosem Vašich Osobních údajů. Nicméně, budeme zpracovávat Vaše Osobní údaje od okamžiku jejich získání v souladu s ustanoveními těchto Zásad ochrany osobních údajů.
(J) Bezpečnost dat
Souhrnné informace: pro ochranu Vašich osobních údajů uplatňujeme příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření. Žádáme vás, abyste se ujistili, že vám budou zaslány veškeré osobní údaje, které nám pošlete..
Provedli jsme příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření, jejichž cílem je chránit Vaše Osobní údaje před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným vyzrazením, neoprávněným přístupem, jakož i jinými nezákonnými nebo neoprávněnými formami zpracování v souladu s platnými zákony.
Vzhledem k tomu, že internet je otevřený systém, přenos informací přes internet není zcela bezpečný. Bez ohledu na to, že jsme se zavázali přijmout všechny přiměřené kroky k ochraně Vašich Osobních údajů, nemůžeme zaručit bezpečnost Vašich dat přenášených k nám přes Internet – nějaký takový přenos probíhá na Vaše vlastní riziko a nesete výhradní odpovědnost za bezpečnost odesílání jakýchkoli Osobních údajů, které nám posíláte.
(K) Přesnost dat
Souhrnné informace: přijmeme všechna přiměřená opatření k zajištění přesnosti a relevance Vašich Osobních údajů a k jejich odstranění nebo opravě, pokud se dozvíme o nepřesnostech.
Podnikáme všechny přiměřené opatření, aby:
• zajistili, že Vaše Osobní údaje, které zpracováváme, jsou přesné a v případě potřeby aktualizované; a
• se žádné Vaše Osobní údaje, které zpracováváme, které jsou nepřesné (s ohledem na účely, pro které jsou zpracovávány), budou okamžitě odstraněny nebo opraveny.
Můžeme čas od času požadovat, abyste potvrdili přesnost Vašich Osobních údajů.
(L) Minimalizace dat
Souhrnné informace: přijmeme všechna přiměřená opatření, abychom na požadovanou úroveň omezili objem Vašich Osobních údajů, které zpracováváme.
Přijímáme všechny přiměřené kroky pro zajištění toho, aby Vaše Osobní údaje, které zpracováváme, byly omezeny na Osobní údaje, přiměřeně nezbytné ve spojení s cíli stanovenými v tomto Oznámení.
(M) Uchování údajů
Souhrnné informace: přijmeme všechna přiměřená opatření, abychom zajistili, že Vaše Osobní údaje budou uchovávány výhradně po požadovanou dobu.
Přijmeme všechna přiměřená opatření, abychom zajistili, že Vaše Osobní údaje budou zpracovávány pouze po minimální dobu potřebnou pro účely uvedené v tomto Oznámení.
Kritéria pro určení, jak dlouho uchováváme Vaše Osobní údaje, patří:
budeme ukládat kopie Vašich Osobních údajů ve formě, která umožňuje jejich identifikaci výhradně v požadované lhůtě v souvislosti s cíli stanovenými v tomto Oznámení, s výjimkou případů, je-li podle použitelných právu vyžaduje delší období uchovávání. Konkrétně můžeme uchovávat Vaše osobní údaje po určitou dobu potřebnou k založení, realizaci nebo ochraně jakýchkoli zákonných práv.

(N) Vaše zákonná práva
Souhrnné informace: v souladu s platnými právem můžete mít řadu práv, včetně: právo neposkytnout nám Vaše Osobní údaje; právo na přístup ke Svým Osobním údajům; právo požadovat opravu nepřesnosti; právo požadovat, k odstranění nebo omezení zpracování Osobních údajů; právo vznést námitku proti zpracování vašich Osobních údajů; právo převádět Vaše osobní údaje jinému správci; právo odvolat souhlas; a právo podat stížnosti úřadu pro
ochranu údajů. Možná budeme potřebovat potvrzení o Vašich identifikačních informacích, než budeme moci uplatnit údaje o způsobilosti.
Podle platných zákonů můžete mít řadu práv v souvislosti se zpracováním Vašich příslušných Osobních údajů, včetně:
• právo neposkytnout nám Vaše Osobní údaje (vezměte prosím na vědomí, že nejsme schopni dodat Vám všechny výhody našich Stránek, našich produktů a našich služeb, pokud nechcete poskytnout nám Své Osobní údaje - například, nejsme schopni zpracovat Vaše objednávky bez potřebných informací);
• právo požádat o přístup k Vašim Příslušným Osobním údajům nebo jejich kopijím, spolu s informacemi o povaze, zpracování a zveřejnění těchto Příslušných Osobních údajů;
• právo požadovat opravu jakýchkoli nepřesností ve Vašich Příslušných Osobních údajích;
• právo žádat z oprávněných důvodů:
o vymazání Vašich Příslušných Osobních údajů; nebo
o omezení zpracování Vašich Příslušných Osobních údajů;
• právo oprávněně vznášet námitky proti zpracování Vašich Příslušných Osobních údajů z naší strany nebo v našem zastoupení;
• právo na přenos v použitelném rozsahu určitých Příslušných Osobních údajů k jiné kontrolní osobě ve strukturovaném, široce používaném a strojově čitelném formátu;
• pokud zpracováváme Vaše Příslušné Osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, právo tento souhlas odvolat (s ohledem na to, že takový názor nemá vliv na zákonnost jakéhokoli zpracování, vyrobený před datem připsání oznámení o takovém zrušení, stejně jako nebude bránit tomu, aby zpracování Vašich Osobních údajů na základě jakýchkoli jiných dostupných právních důvodů); a také
• právo podávat stížnosti Úřadu pro ochranu údajů ohledně zpracování Vašich Příslušných Osobních údajů námi nebo naším jménem. Tím nejsou dotčena Vaše zákonná práva.
Chcete-li využít jednu nebo více z těchto práv nebo položit otázku o údaje o právech nebo jakémkoli jiném postavení tohoto Oznámení, a to buď o našem zpracování Vašich Osobních údajů, prosíme použijte kontaktní údaje uvedené v Sekci (R) níže. Prosíme o pozornost, že:
• možná budeme potřebovat potvrzení o Vašich identifikačních informacích, než budeme moci provést údaje o způsobilosti; a také
• pokud Vaše žádost vyžaduje zjištění dalších skutečností (například určení skutečnosti, že jakékoli zpracování není v souladu s platnými právními předpisy), zvážíme Vaši žádost co nejdříve, než je to možné, před rozhodnutím, zda přijmout opatření.
(O) Cookies a podobné technologie
Souhrnné informace: Vaše Osobní údaje můžeme zpracovávat prostřednictvím umístění nebo čtení souborů Cookies a podobných technologií. Další informace naleznete v našich zásadách používání Cookies. Když navštívíte webové Stránky, můžeme umístit Cookie na Vašem zařízení, nebo číst soubory Cookie, které již jsou k dispozici na Vašem zařízení, za předpokladu získání Vašeho souhlasu, v nezbytných případech, v souladu s příslušným právem. Cookies používáme k zaznamenávání informací o Vašem zařízení, prohlížeči a v některých případech o Vašich preferencích a charakteristických vlastnostech prohlížení. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pomocí cookies a podobných technologií v souladu s našimi zásadami používání Cookies.

(P) Podmínky použití
Souhrnné informace: naše Podmínky a předpisy upravují jakékoli použití našich Stránek. Jakékoli použití našich Stránek, našich produktů nebo našich služeb se řídí našimi Podmínkami a předpisy. Doporučujeme, abyste si pravidelně prohlíželi naše Smluvní podmínky, abyste zkontrolovali všechny změny, které můžeme čas od času provést.

(Q) Přímý marketing
Souhrnné informace: můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom vás kontaktovali ohledně informací o produktech nebo službách, které vás mohou zajímat. Odhlásit se můžete kdykoli zdarma.
Můžeme zpracovávat Vaše Osobní data, aby si s Vámi e-mailem, telefonicky, prostřednictvím direct mailu nebo jiných formátů komunikace, aby Vám poskytl informace o produktech nebo službách, které by Vás mohly zajímat. Pokud jsme Vám poskytli produkty nebo služby, můžeme Vám posílali informace o našich produktech nebo službách, připravovaných akcích a další informace, které by Vás mohly zajímat, pomocí zadané kontaktní informace, stejně jako při povinném respektování práva.
Z našeho seznamu propagačních e-mailů se můžete kdykoli odhlásit:
• jednoduše kliknutím na odkaz pro odhlášení, kde je takový odkaz obsažen v každém marketingovém e-mailu, který odesíláme. Jakmile se odhlásíte, nebudeme vám zasílat další propagační e-maily, ale můžeme vás i nadále kontaktovat, pokud je taková komunikace nezbytná pro jakýkoli požadovaný produkt nebo službu.
• Nebo můžete své kontaktní preference kdykoli aktualizovat návštěvou našich kontaktních preferencí.
(R) Kontaktní informace
Souhrnné informace: můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonu, e-mailu nebo pomocí našeho online formuláře.
Máte-li jakékoli připomínky, dotazy nebo obavy týkající se kterékoli z informací v tomto Oznámení nebo jakýchkoli jiných otázek týkajících se Zpracování Osobních údajů, které jsme provedli my nebo naším jménem, kontaktujte, prosím:
Zaměstnance pro ochranu osobních údajů
Europanels Overseas NV
Bormstraat 24
2830 Tisselt (Willebroek)
Belgium

(S) Definice
• "Příslušná jurisdikce" znamená jurisdikci oficiálně označenou Evropskou komisí jako jurisdikci, která poskytuje správnou úroveň ochrany osobních údajů.
• "Cookie" znamená malý soubor, který se vejde do Vašeho zařízení,když navštívíte webové stránky (včetně našich webových stránek). V tomto oznámení odkaz na "Cookie" obsahuje podobné technologie, jako jsou webové majáky a prázdné obrázky GIF.
• "Ovládající osoba" znamená právnickou osobu, která rozhoduje o způsobu a důvodu zpracování osobních údajů. V mnoha jurisdikcích má hlavní odpovědnost za dodržování platných zákonů na ochranu údajů.
• "Úřad pro ochranu údajů" znamená nezávislý státní orgán, který má ze zákona povinnost dohlížet na dodržování platných zákonů o ochraně osobních údajů.
• "EEZ" znamená Evropskou ekonomickou zónu.
• "Osobní údaje" znamená informace, které se týkají jakékoli fyzické osoby nebo které mohou být osoby přímo nebo nepřímo identifikovány, zejména odkazem na identifikátor, jmenovitě jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online - identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu dané fyzické osoby,.
• "Zpracovát", "Zpracování" nebo "Zpracovaný" znamená všechny úkony, které se provádějí v souvislosti se jakýchkoli Osobních dat, ať už s pomocí nástroje pro automatizaci, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo úprava, vyhledávání, poradenství, použití, zveřejnění prostřednictvím přenosu, šíření nebo jiné poskytování, úprava nebo kombinace, omezení, odstranění nebo zničení.
• "Osoba zpracovávající údaje" znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která zpracovává osobní údaje jménem kontrolující osoby (s výjimkou zaměstnanců kontrolující osoby).
• "Relevantní osobní údaje" znamenají Osobní údaje, u kterých jsme Ovládající osobou. Termín výslovně nezahrnuje osobní údaje, u nichž nejsme Ovládající osobou.
• "Důvěrné Osobní údaje" znamená Osobní údaje týkající se rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborové organizaci, fyzické nebo duševní zdraví, sexuální život, žádné skutečné nebo údajné porušování zákona nebo nebo sankce, národní identifikační číslo nebo jakékoli jiné informace, které mohou být podle platných právních předpisů považovány za citlivé.
• "Standardní smluvní podmínky" znamenají standardní podmínky přenosu, které přijala Evropská komise, nebo byly přijaty orgánem pro ochranu údajů a schváleny Evropskou komisí.
• "Web" znamená jakoukoli webovou stránku spravovanou nebo obsluhovanou námi nebo naším jménem.