Allmänna villkor

Allmänna villkor

Denna webbplats tillhör Etex (Exteriors) UK Ltd (organisationsnummer 00486100) (ett företag registrerat i England och Wales med säte [och adress för kommunikation relaterad till denna webbplats] på Wellington Road, Burton on Trent DE14 2AA).

 

Innehållet och informationen som tillhandahålls av Etex (Exteriors) UK Ltd på denna webbplats (”Innehållet”) är endast avsett som allmän vägledning. Etex (Exteriors) UK Ltd är noga med att förbereda innehållet, men kan inte garantera att det är korrekt och kan inte hållas ansvarigt för eventuella fel, utelämnanden eller felaktigheter i innehållet. Om du vill förlita dig på innehållet bör du oberoende verifiera det.

 

Etex (Exteriors) UK Ltd ger dig tillstånd att visa eller ladda ned en kopia av materialet på webbplatsen till en persondator (endast för ditt eget personliga bruk eller för icke-kommersiella forskningsändamål), förutsatt att du inkluderar följande upphovsrättsinformation:

”Copyright 2000, Etex (Exteriors) UK Ltd. Med ensamrätt.” Eventuella specialregler för användning av viss programvara och andra objekt som tillhandahålls på webbplatsen kan inkluderas i specifika områden eller på en specifik sida på webbplatsen och införlivas i dessa allmänna villkor genom hänvisning.


Innehållet på och utformningen av denna webbplats skyddas av upphovsrätt (och/eller andra immateriella rättigheter) som antingen ägs av Etex (Exteriors) UK Ltd eller används under licens från tredje parts upphovsrättsinnehavare. All användning av innehållet som inte uttryckligen tillåts enligt dessa allmänna villkor kan kränka sådana immateriella rättigheter. Om du bryter mot något av dessa allmänna villkor
upphör automatiskt ditt tillstånd att använda innehållet och du måste omedelbart förstöra alla kopior som du har gjort av innehållet eller delar därav. Marley förbehåller sig rätten att vidta sådana åtgärder som Marley anser lämpliga under dessa omständigheter.

 

Utöver vad som anges ovan är du då inte tillåten eller kan inte tillåta någon annan person att:

  1. Reproducera, publicera, överföra, cirkulera, distribuera, ladda ner, ändra, översätta, lägga till, ta bort eller manipulera innehållet, denna webbplats eller någon del av den.
  2. Direkt eller indirekt försöka distribuera, mixtra med eller ändra (helt eller delvis) innehållet eller denna webbplats. Denna webbplats kan vara länkad till andra webbplatser. Etex (Exteriors) UK Ltd ansvarar inte för och rekommenderar inte heller innehållet eller riktigheten på sådana länkade webbplatser. Din användning av sådana länkade webbplatser sker på egen risk och omfattas av de allmänna villkoren för dessa länkade webbplatser.

 

Personer som vill tillhandahålla en länk till denna webbplats måste först inhämta skriftligt tillstånd från Etex (Exteriors) UK Ltd.

 

(Varumärken som används på denna webbplats är varumärken som tillhör Etex S.A., dess dotterbolag eller tredjepartslicensgivare.)

 

Webbplatsen drivs i enlighet med engelsk och walesisk lagstiftning. Domstolarna i England och Wales har exklusiv jurisdiktion att lösa eventuella tvister som kan uppstå till följd av användningen av denna webbplats. För detta ändamål samtycker du oåterkalleligen till att underkasta dig de engelska och walesiska domstolarnas jurisdiktion och avstår oåterkalleligen från alla invändningar mot att talan eller förfarande väcks i sådana domstolar, eller något påstående om att sådan talan eller sådant förfarande har väckts i någon oläglig form. Marley har dock fortfarande rätt att vidta åtgärder mot användare utomlands och/eller verkställa domar baserat på beslut mot dem där.


Etex (Exteriors) UK Ltd är fria från allt ansvar i händelse av att innehållet och/eller webbplatsen inte följer lagstadgade krav i en jurisdiktion utanför Storbritannien.


DENNA WEBBPLATS ÄR TILLGÄNGLIG FÖR ALLMÄNHETEN MED GRUNDVAL I ATT Etex (Exteriors) UK Ltd FRÅNSKRIVER SIG ALLT ANSVAR FÖR EVENTUELL FÖRLUST ELLER SKADA, OAVSETT HUR DENNA UPPSTÅR, VID ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER TILLÄMPNING AV INNEHÅLLET SOM ANVÄNDS PÅ DENNA WEBBPLATS. BEGRÄNSNINGARNA SOM ANGES I DETTA MEDDELANDE GÄLLER I HÄNDELSE AV AVTALSBROTT, FÖRSUMLIGHET, KRÄNKNING ELLER ANNAT. DE SKA GÄLLA I DEN MÅN LAGEN TILLÅTER DET