Försäljning och leveransvillkor

Försäljning och leveransvillkor

Följande försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla varor som säljs av Etex Nordic till kunder med säte i Sverige

Färger

Alla angivna färger i prislistan är endast vägledande.

Färgvariationer kan förekomma mellan varuprover, broschyrer och den levererade produkten.

Varuprover beskriver materialets genomsnittliga karaktär. Vi reserverar oss uttryckligen för eventuella färgskillnader mellan varuprover och slutligt levererade varor.

Offert och orderbekräftelse

Offerter avseende lagervaror är bindande för Etex Nordic inom den i offerten angivna tidsperioden.

Om en offert accepteras av en kund inom den angivna tidsperioden sänder Etex Nordic en orderbekräftelse innehållande en beräknad tidpunkt för leveransen.

Offerter

Offerter avseende ej lagerhållna varor är inte bindande för Etex Nordic förrän en orderbekräftelse har skickats till kunden. Angiven leveranstid avser beräknad tid för leverans. Förseningar kan förekomma p.g.a. omlastning på order understigande 5 ton.

Vid händelse av avvikelse mellan en offert och en orderbekräftelse äger innehållet i orderbekräftelsen företräde.

Specifikationer i kataloger, broschyrer, prislistor m.m., samt muntliga uppgifter om varornas mått, vikt och specifika egenskaper i övrigt, är endast bindande för Etex Nordic om dessa uttryckligen har angivits i offerten/orderbekräftelsen.

Ansvar för rådgivning

Om inget annat särskilt avtalats är produkterna som Etex Nordic säljer standardiserade varor som inte anpassats eller tillverkats särskilt efter köparens förutsättningar för användning av varorna. I den mån teknisk eller arkitektonisk rådgivning, eller beräkning av materialåtgång, lämnas av Etex Nordic ska detta uteslutande betraktas som en kostnadsfri vägledande rådgivningsservice som Etex Nordic inte ansvarar för inom ramen för kontraktet. Köparen har inte rätt att göra gällande några påföljder mot Etex Nordic enligt kontrakt eller tillämplig lag (inklusive, utan begränsning, skadestånd eller fel) på grund av omständigheter hänförliga till sådan rådgivning.

Detsamma gäller för eventuell rådgivning angående materialval, konstruktionsförhållanden eller liknande. Etex Nordic uppmanar köparen att vid behov anlita självständig teknisk rådgivning avseende ovannämnda frågor.

Priser

Etex Nordics priser framgår av den vid var tid gällande prislistan, som kan bli föremål för ändringar utan föregående meddelande till följd av, exempelvis (utan begränsning) förändringar av råvarupriser, valutakurser, transportkostnader etc. Alla priser är exkl. mervärdeskatt. Kunderna faktureras dels för tillämpliga priser, inklusive de i en offert/orderbekräftelse angivna priserna, dels för de lastpallar som används i samband med leveransen av varor, samt för frakt-/transportkostnader. Köparen ansvarar även för eventuella kostnader på grund av ändringar av offentliga avgifter, t.ex. moms, som införs efter Etex Nordics orderbekräftelse.

Instruktioner för förvaring och montage

Instruktioner för förvaring, användning och montering av Etex Nordics produkter finns tillgängliga på Etex Nordics hemsida. Köparen är skyldig att för varje enskild leverans och vara på eget initiativ ta del av och efterfölja samtliga tillämpliga instruktioner för förvaring, användning och montering. Fel eller brister hänförliga till varorna som orsakas av att förvaring, användning eller montage  inte skett i enlighet med Etex Nordics instruktioner ansvarar Etex Nordic inte för under några omständigheter. Eventuella garantier utställda av Etex Nordic för varorna gäller inte i den mån det framstår som sannolikt att felaktig förvaring, användning eller montering av varorna skett.

Leverans
Se zonindelning och för tillfället gällande fraktpriser. Gällande leveransvillkor förutsätter framkomlig väg för lastbil med släp samt möjlighet till lossning med gaffeltruck. Gällande fraktpris från vårt lager i Danmark. Alla fraktpriser är nettopriser. Fraktpris utgår alltid för min. 5 ton. Köparen ansvarar för att farbar väg med minst BK1 finns fram till angiven leveransadress och att erforderlig plats finns för lossning för ekipaget.

Tonberäkning sker enligt bruttovikt material och pall. Vikten i prislistan är endast ett riktvärde - lastvikten är gällande. Fraktpriserna är inklusive gällande statliga avgifter, och kan ändras med kort varsel. För frakter till Gotland lämnas pris på begäran.

Den i orderbekräftelsen angivna leveranstiden är endast vägledande, såvida inget annat uttryckligen framgår av orderbekräftelsen.

Leverans ska ske enligt DDP IncoTerms 2020. Om inget annat särskilt avtalats sker leveransen dock för köparens räkning, innebärande att fraktkostnader faktureras köparen. Kunden faktureras alltid för transporten i samband med mindre leveranser. Om det träffats avtal om leverans på plats hos slutkunden, eller annan av köparen angiven plats, levereras varorna så nära bruksstället som lastbilen – enligt chaufförens bedömning – kan köra utan risk för att sjunka och fastna.

Kostnader för eventuell väntetid i samband med avlastning på plats hos köparen, eller annat av köparen angivet leveransställe, debiteras köparen och köparen står också för alla kostnader som uppstår om denne inte kan ta emot varorna på det avtalade leveransstället.

Lossningstid beräknas til max. 2 timmar.

Köparen ska omedelbart efter mottagandet utföra en visuell mottagarkontroll av de levererade varorna och undersöka om det finns synliga skador.

Betalning

Betalningsvillkoren är 30 dagar netto, såvida inget annat avtalats i offerten/orderbekräftelsen.

Köpesumman förfaller till betalning vid angiven tidpunkt, även om förhållanden på köparens sida innebär att leverans inte kan ske i rätt tid.

Om betalningsfristen överskrids debiteras ränta på vårt tillgodohavande inkl. moms vid det aktuella tillfället med 1,5 % per månad. Räntan krediteras från den dag betalning rätteligen skall ha erlagts med 1,5 % av det utestående räntebärande saldot, inkl. tidigare krediterade räntor.

Etex Nordic behåller äganderätten till levererade varor fram till den tidspunkt då hela inköpspriset för produkten i fråga har betalats.

Avbeställning eller ändring av order

Standardvaror: Köparen har inte rätt att annullera eller ändra en offert som köparen har accepterat. Om Etex Nordic undantagsvis accepterar att en order avbeställs eller ändras ska köparen alltid ersätta Etex Nordics förluster i samband med en avbeställning eller merkostnader på grund av en ändring. Omleverans eller kompletterande leverans sker enligt gällande försäljnings- och leveransvillkor.

Made to Order (“MTO”) (tillverkade) eller specialvaror: Köparen har inte rätt att annullera eller ändra offerter avseende Made to Order (“MTO”)/specialvaror som köparen har accepterat.

Returvaror

Standardvaror: Standardvaror tas endast i retur om så avtalats på förhand med Etex Nordic och följesedel och faktura ska skickas till Etex Nordic. Varorna ska vara oanvända, oskadade och i originalemballage. Tillbehör returneras inte.

Godkända returvaror krediteras med ett avdrag på 20 % på inköpspriset, exkl. moms. Returnerbart emballage krediteras vid retur med porto betalt och i oskadat skick inom 3 månader efter vår leverans med det fakturerade beloppet, med avdrag för returkostnaderna.

Kunden står för returfrakten.

Made to Order (“MTO”), tillverkade varor eller specialvaror tas inte i retur

Garanti för slutkunden/byggherren

Etex Nordic ger en särskild garanti för vissa produkter till köparen. Hänvisning görs till de separata garantivillkoren som bifogas produkterna i fråga som i detalj beskriver när garantin gäller för slutkunden/byggherren.

Reklamation

Om garantin inte omfattar en vara, t.ex. för Made to Order (“MTO”) eller tillbehörsvaror, gäller de befintliga försäljnings- och leveransvillkoren istället för svensk lag, i den mån försäljnings- och leveransvillkoren inte följer svensk lag.

Fel och brister

Köparen ska omedelbart efter mottagandet, och innan materialet används, visuellt inspektera de levererade varorna för att säkerställa att de är fria från fel och brister.

Reklamationer på grund av fel och brister, t.ex. felaktiga mängder, samt färg- och måttavvikelser, som upptäckts eller borde ha upptäckts vid en sådan mottagningskontroll måste ske snarast möjligt och senast inom 8 dagar efter leveransen har skett.

Eventuella dolda fel, t.ex. måttvariationer som upptäcks i samband med läggning/montering av varan ska anmälas snarast möjligt och senast inom 3 månader efter leveransen.

Köparen ska säkerställa att entreprenören/byggherren stoppar arbetet omedelbart efter att ett dolt/ursprungligt fel har upptäckts. Om köparen inte reklamerar varan inom tidsfristen ovan eller fortsätter att använda (lägga/montera) varan trots de dolda felen bortfaller rätten att påtala fel och brister.

I den mån reklamation av fel och brister inte har skett inom ovan angivna frister kan felet eller bristen inte göras gällande mot Etex Nordic.

Reklamationer ska ske genom att skicka den nödvändiga dokumentationen via etexnordic.se/service-og-reklamationsformular.

Reklamationer handläggs inom skälig tid.

Om en vara innehåller ett ursprungligt fel har Etex Nordic rätt att fritt välja mellan att åtgärda felet, leverera en ny vara eller erbjuda en skälig sänkning av köpesumman.

Köparen frånsäger sig uttryckligen rätten till andra åtgärder i samband med ett fel, bl.a. rätten att upphäva köpet.

Ersättningsansvar

Såvida inte Etex Nordic uttryckligen har garanterat leverans vid en bestämd tidpunkt i orderbekräftelsen, har Etex Nordic inget ansvar för skada som uppstår för köparen på grund av förseningar.

Etex Nordics ansvar för skada på grund av fel eller annat avtalsbrott är under alla omständigheter begränsat till priset för den aktuella leveransen och omfattar inte följdskador, skador på personer, lösöre, tillbehör, fast egendom eller delar därav, eller indirekta förluster och förluster i samband med driftavbrott, t.ex. i form av utebliven betalning eller produktionsstörningar.

Produktansvar

Etex Nordic är enligt produktansvarslagen ansvariga för skador vållade av levererade produkter, i den mån lagen ålägger Etex Nordic ansvar för sådana skador och Etex Nordics ansvar för sådana skador inte är begränsat enligt lag.

Såvitt inte annat följer av tillämplig lag, ansvarar Etex Nordic endast för skador som vållas av levererade produkter, i den mån skadan vållas avsiktligen eller på grund av grov oaktsamhet från Etex Nordics sida.

Etex Nordic har tecknat en produktansvarsförsäkring för person- och sakskador i enlighet med de vid varje tidspunktgällande försäkringsvillkoren.

Etex Nordics ansvar för skador som levererade produkter orsakar på person eller annan egendom enligt denna punkt ska under alla omständigheter vara begränsat till den försäkringsutbetalning som Etex Nordic erhåller med anledning av den uppkomna skadan. I den utsträckning tredje part riktar ett större krav mot Etex Nordic än den ersättning som Etex Nordic kan erhålla i försäkringsskydd är köparen skyldig att hålla Etex Nordic skadeslös för den del av kravet som överstiger Etex Nordics erhållna försäkringsersättning.

Sekressåtagande

Köparen är förpliktad att till tredje part inte avslöja konfidentiell information rörande Etex Nordic  eller villkoren i de avtal som ingåtts mellan parterna som köparen kan erhålla som ett led i samarbetet mellan parterna. Detta gäller särskilt information angående Etex Nordics prisstruktur, inklusive särskilt överenskomna pris-, rabatt- och bonusstrukturer. Detsamma gäller sekretessåtagandet i relation till pris- och rabattvillkor som Etex Nordic meddelat i samband med anbudsgivandet för specifika projekt. Köparen är således skyldig att inte vidarebefordra sådan information till tredje part.

Utlämnande av konfidentiell information får endast ske om utlämnandet är obligatoriskt enligt lag eller krävs enligt domslut eller beslut av offentlig myndighet.

För varje brott mot detta sekretessåtagande varvid köparen röjer information information om Etex Nordics prisstruktur, särskilda pris-, rabatt eller bonusstrukturer överenskomna mellan parterna, eller pris- och rabattvillkor som Etex Nordic meddelat i samband angivande av anbud för specifika projekt,  ska köparen utge ett vitesbelopp om 250.000 SEK till Etex Nordic. Betalning av sådant vitesföreläggande fråntar inte Etex Nordic rätten att dessutom kräva ersättning i enlighet med allmänna regler i svensk rätt.

Miljö

Etex Nordic arbetar med innovativa och miljöriktiga produkter. Alla våra fabriker arbetar miljömässigt riktigt. Alla har ett miljöledningssystem eller arbetar med att bli certifierade. Vårt miljöarbete gäller samtliga våra produkter inom alla produktskeden såsom tillverkning-montering-brukarskede-rivning. Vi har valt transportör som redan idag använder lägst Euro2 motorer i sina bilar. Alla våra produkter är CE-märkta.

Force majeure

I händelse av force majeure och liknande förhållanden som ligger utanför Etex Nordics kontroll har Etex Nordic rätt att stoppa leveranser utan att köparen kan framställa någon form av krav mot Etex Nordic med anledning av detta. Om den överenskomna leveransdagen blir försenad i mer än 90 dagar har köparen emellertid rätt att frångå avtalet.

Händelser av Force majeure inkluderar, men är inte begränsat till, krig, mobilisering, virus, cyberattacker, naturkatastrofer, strejker, lockout, bränder, skador på produktionsanläggningar, import- och exportbestämmelser, utbrott av epidemier, internationella hälsokriser, fel från tredje part, inklusive en leverantörs eller tillverkares insolvens samt andra oförutsedda händelser utanför Etex Nordics kontroll.

Personuppgifter

De personuppgifter som tillhandahålls av Kund är, såvida inte kunden uttryckligen motsätter sig dem, integrerade i vårt företags register för att bäst kunna behandla beställningar och leveranser.

I enlighet med tillämplig lag har Kunden när som helst rätt till att begära åtkomst, korrigering, radaring och portabilitet av sina uppgifter, som kan utföras på följande e-postadress: etexnordic-se@etexgroup.com (Cedral, EQUITONE, Eter-Board HD, Windpanel eller Duripanel)

All information om hur kundens personuppgifter behandlas finns på vår websida på: https://www.equitone.com/sv-se/legal/privacy-policy/ (Cedral, EQUITONE, Eter-Board HD, Windpanel eller Duripanel)

Tvistelösning och lagval

Alla tvister som uppstår med anledning av dessa allmänna försäljning- och leveransvillkor ska avgöras av svensk domstol enligt rättegångsbalkens regler. Svensk lag är tillämplig för dessa allmänna färsäljning- och leveransvillkor.

ABM-07I övrigt gäller

ABM 07 - Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet, utarbetade av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté och Byggmaterialindustrierna.

 

Etex Nordic A/S | Vendersgade 74 | DK-7000 Fredericia | Danmark

Etex Sverige Filial af Etex Nordic A/S | Hyllie Boulevard 35  | SE - 215 32 Malmö |  Sverige