Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Dette er nettstedet til Etex (Exteriors) UK Ltd org.nr. 00486100) (et selskap som er registrert i England og Wales med hovedkontor [og kommunikasjonsadresse knyttet til dette nettstedet] i [Wellington Road, Burton on Trent DE14 2AA] Innholdet og informasjonen som Etex (Exteriors) UK Ltd tilbyr på dette nettstedet ("Innholdet"), er kun ment som en generell veiledning. Selv om innholdet er utarbeidet med stor omhu, kan Etex (Exteriors) UK Ltd ikke garantere nøyaktigheten og skal ikke stilles til ansvar for eventuelle feil, utelatelser eller unøyaktigheter i innholdet. Ønsker du å ha tillit til innholdet, bør du bekrefte det uavhengig.

 

Etex (Exteriors) UK Ltd gir deg fullmakt til å vise eller laste ned én kopi av materialet på nettstedet til en PC [kun til personlig bruk eller til ikke-kommersielle forskningsformål] [forutsatt at du tar med følgende melding om opphavsrett:
“Copyright 2000, Etex (Exteriors) UK Ltd. Med enerett ". Eventuelle spesialregler for bruk av bestemt programvare og andre elementer på nettstedet kan inkluderes i spesifikke områder eller på en spesifikk side på nettstedet, og er innlemmet i disse vilkårene og betingelsene som referanse].


Innholdet og utformingen av dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett (og/eller andre immaterielle rettigheter) som enten tilhører Etex (Exteriors) UK Ltd eller brukes i henhold til lisens fra tredjepartsrettighetshavere. All bruk av innholdet som ikke er uttrykkelig tillatt i henhold til disse vilkårene og betingelsene, kan krenke slike immaterielle rettigheter. Brudd på disse vilkårene og betingelsene kan medføre at din tillatelse til bruk av innholdet opphører automatisk og at du straks må tilintetgjøre eventuelle kopier du har tatt av deler av innholdet. Marley forbeholder seg retten til å iverksette tiltak som de anser hensiktsmessige under disse omstendighetene.

 

Foruten det som er angitt ovenfor vil du ikke kunne, og kan heller ikke tillate andre personer, å:

  1. Kopiere, publisere, overføre, sirkulere, distribuere, laste ned, endre, oversette, legge til, slette, fjerne eller tukle med innholdet, dette nettstedet eller deler av det; eller
  2. Direkte eller indirekte forsøke å distribuere, forstyrre eller endre (helt eller delvis) innholdet eller dette nettstedet. Dette nettstedet kan være knyttet til andre nettsteder. Etex (Exteriors) UK Ltd er ikke ansvarlig for, og støtter heller ikke, innholdet på eller nøyaktigheten til slike tilknyttede nettsteder. Din bruk av disse tilknyttede nettstedene skjer på egen risiko og er underlagt vilkårene og betingelsene for bruk for de tilknyttede nettstedene.

 

Alle som ønsker å tilby en lenke til dette nettstedet, må søke skriftlig forhåndstillatelse fra Etex (Exteriors) UK Ltd.

[

Varemerker som benyttes på dette nettstedet, er varemerker som tilhører Etex S.A., Etext S.A.s datterselskaper eller tredjeparts lisensgivere.]

 

Dette nettstedet er underlagt lovene i England og Wales. Domstolene i England og Wales skal ha eksklusiv rett til å løse eventuelle tvister som kan oppstå som følge av bruken av dette nettstedet. Du samtykker derfor ugjenkallelig i å underlegge deg domsmakten til domstolene i England og Wales og fraskriver deg eventuelle innsigelser mot enhver handling eller sak som blir brakt inn for disse domstolene eller eventuelle påstander om at slike handlinger eller saker er brakt inn i en upassende form. Imidlertid har Marley fortsatt rett til å anlegge sak mot brukere i utlandet og/eller tvinge gjennom fullbyrdelsen av en dom etter ordre fra dem der.


Etex (Exteriors) UK Ltd påtar seg ikke ansvar dersom innholdet og/eller nettstedet ikke følger lovene i en jurisdiksjon utenfor Storbritannia.


DETTE NETTSTEDET ER GJORT TILGJENGELIG FOR OFFENTLIG VISNING PÅ BAKGRUNN AV AT Etex (Exteriors) UK Ltd FRASIER SEG ALT ANSVAR FOR EVENTUELLE TAP ELLER SKADER SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV BRUK AV NETTSTEDET ELLER TILLIT TIL INNHOLDET SOM TILBYS PÅ DETTE NETTSTEDET. BEGRENSNINGENE SOM ER ANGITT I DENNE MELDINGEN, GJELDER VED KONTRAKTSBRUDD, UAKTSOMHET, FORVOLDT SKADE ELLER ANNET. BEGRENSNINGENE SKAL GJELDE I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET