Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Generelt

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle varer solgt fra Etex Nordic A/S, CVR-nr. 78 61 18 12 (”Etex Nordic”) til købere (“Køber”).

Etex Nordic har tiltrådt Danske Byggecentres (”DB”) bestemmelser om ”Udvidet ansvar” i henhold til DB20.

Tilbud og ordrebekræftelse

Tilbud vedrørende lagervarer er gældende for Etex Nordic indenfor den i tilbuddet anførte periode. Såfremt et tilbud accepteres rettidigt af køber, fremsender Etex Nordic ordrebekræftelse.

Tilbud på ikke-lagervarer er først bindende for Etex Nordic ved fremsendelse af ordrebekræftelse til køberen.

Specifikationer i kataloger, brochurer, prislister m.v., samt mundtlige oplysninger om varers mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt, er kun bindende for Etex Nordic, når disse udtrykkeligt er anført i tilbuddet/ordrebekræftelsen.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem et tilbud og en ordrebekræftelse skal ordrebekræftelsen have forrang.

Teknisk og arkitektonisk vejledning og udregning af materialeforbrug som Etex Nordic udfører i forbindelse med køb af produkter er alene af vejledende karakter og derfor udelukkende en service, som Etex Nordic ikke påtager sig noget selvstændigt ansvar for.

Etex Nordic påtager sig endvidere intet ansvar for vejledning vedrørende valg af materialer, konstruktionsmæssige forhold eller lignende, idet Etex Nordic udtrykkeligt opfordrer til, at der antages selvstændig rådgivning/vejledning herom.

Priser

Etex Nordics priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste, som kan ændres uden varsel, herunder (men ikke begrænset til) som følge af ændringer i råvarepriser, valutakursudsving, transportomkostninger mv. I tillæg til priserne, inklusiv de i et tilbud/ordrebekræftelse anførte priser faktureres køber for de paller som anvendes i forbindelse med levering af varer samt for fragtomkostninger.

Ændringer i offentlige afgifter af enhver art, herunder moms, som indtræffer efter Etex Nordics ordrebekræftelse, bæres af køber.

De produkter der kan bestilles via EDI er udelukkende de varer der findes i vores gældende prisliste og som har et DB-nr. Der kan ikke benyttes EDI til ordrer der er lavet på projekter og/eller indeholder specialvarer, herunder forarbejdede varer.

Vareprøver og farver

Vareprøver er udtryk for materialets gennemsnitlige karakter.

De angivne farver i prislisten er vejledende. Der kan være farveforskelle mellem vareprøver og endeligt leverede varer.

Levering

Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er vejledende, med mindre andet fremgår udtrykkeligt af ordrebekræftelsen.

Levering sker DDP i henhold til IncoTerms 2020. Hvor intet andet er anført, sker leveringen dog for købers regning, således at fragtomkostningerne faktureres til køber. Hvis der er truffet aftale om levering på slutkundens plads, eller andet af køber anvist sted, leveres varerne så nær brugsstedet, som lastvognen – efter chaufførens skøn – kan køre uden fare for at køre fast. Levering er altid frit på bil.

Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på slutkøbers plads, eller andet af køber anvist leveringssted debiteres køber; ligesom køber må afholde omkostningerne, som følge af at han ikke kan modtage varerne på det aftalte leveringssted på det aftalte leveringstidspunkt.

Køber er forpligtet til at opbevare leverede produkter i overensstemmelse med Etex Nordics instruktion herom, således som denne fremgår af [indsættes]. Tilsvarende henvises til Etex Nordics montagevejledninger, således som disse fremgår af [indsættes].

Betaling

Betalingsbetingelser er 30 dage netto med mindre andet er aftalt i tilbud/ordrebekræftelse.

Købesummen forfalder til betaling på angivet tidspunkt, selvom købers forhold skulle medføre, at levering ikke kan ske rettidig.

Såfremt betalingstidspunktet overskrides, forrentes Etex Nordics tilgodehavende inkl. moms med 1,5% pr. måned. Renten tilskrives pr. påbegyndt måned med 1,5% af den til enhver tid skyldige rentebærende saldo inkl. tidligere tilskrevne renter.

Etex Nordic opretholder ejendomsretten til leverede varer, indtil det tidspunkt, hvor der er sket betaling af den fulde købesum for den pågældende vare.

Annullering eller ændring af ordre

Standardvarer: Køber kan ikke annullere eller ændre et tilbud, som er accepteret af køber, eller hvis Etex Nordic har sendt en ordrebekræftelse.

Såfremt Etex Nordic undtagelsesvist accepterer annullering eller ændring af ordrer, sker dette altid mod købers dækning af Etex Nordics tab ved annulleringen eller meromkostninger som følge af ændringen. Omlevering eller supplerende levering sker i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

Made to Order (”MTO”)(tilvirkede) eller special varer: Køber kan ikke annullere eller ændre tilbud, som er accepteret af køber vedrørende Made to Order (”MTO”)/ special varer.

Returvarer

Standardvarer: Standardvarer modtages kun retur efter forudgående aftale med Etex Nordic og med fremsendelse af returseddel. Varerne skal være ubrugte, i mangelfri stand og i original emballage. Tilbehør tages ikke retur.

Godkendte returvarer krediteres med fradrag af 20% af indkøbsprisen ekskl. moms.

Returnerbar emballage krediteres ved franko levering i uskadt stand inden 3 måneder fra vor levering med det fakturerede beløb, med fradrag af returneringsomkostninger.

Kunden står for returfragten.

Made to Order (”MTO”), tilvirkede eller Specialvarer og tilbehør hertil:

Tages ikke retur.

Mangler

Etex Nordics ansvar for mangler ved Byggematerialer (som defineret i DB20) ophører senest 6 år efter leveringen til køber.

Køber skal dog have reklameret over for Etex Nordic vedrørende øvrige mangler ved Byggematerialer straks efter, at køber burde have opdaget manglerne, og senest ét (1) år derefter. Såfremt der ikke reklameres rettidigt, bortfalder køberens ret til at gøre krav gældende overfor Etex Nordic.

Ved leverancer af Byggematerialer med en forbruger som slutkunde/bygherre, ophører ansvaret for mangler 10 år efter afleveringen af det byggeri, hvori Byggematerialerne indgår, idet slutkunden/bygherre dog skal have reklameret over for Etex Nordic vedrørende mangler ved Byggematerialer straks efter, at køber burde have opdaget manglerne, og senest ét (1) år derefter.

Ovenstående gælder ikke for mangler ved leverancer af skaffevarer (MTO eller specialvarer), hvilket betyder varer fra Etex Nordics leverandører, som Etex Nordic ikke på salgstidspunktet havde samhandelsaftale med (og ej heller for importvarer varer som direkte eller indirekte er importeret), medmindre den pågældende leverandør  via registrering igennem DB har tiltrådt “Udvidet ansvar” og påtaget sig mindst det i ovenfor i dette punkt anførte udvidede tidsmæssige ansvar  for mangler ved skaffevarerne og/eller importvarerne, og under forudsætning af at køber har overholdt de ovenfor anførte frister for reklamation.

Køber har i øvrigt ikke en bedre retsstilling over for Etex Nordic, end Etex Nordic har over for den pågældende leverandør, uanset om leverandøren har registreret sig igennem DB, som tiltrådt “Udvidet ansvar”, jf. ovenfor, og køber kan derfor ikke gøre krav på erstatning mv. gældende i videre omfang over for Etex Nordic, end Etex Nordic kan over for den pågældende leverandør, ligesom kravets størrelse ikke kan være større end det beløb, som Etex Nordic faktisk opnår betalt fra sin leverandør eller dennes bo, efter fradrag Etex Nordics omkostninger.

Såfremt en vare indeholder en oprindelig mangel, er Etex Nordic berettiget til frit at vælge mellem at foretage afhjælpning, omlevering eller betale et forholdsmæssigt afslag eller i øvrigt beføjelserne anført i Etex Nordics separate garantibestemmelser.

Køber afskriver sig udtrykkeligt andre mangelsbeføjelser, herunder retten til at ophæve købet.

Etex Nordics erstatningsansvar er i alle tilfælde og uanset ansvarsgrundlag begrænset til varens værdi og omfatter ikke skader på personer, løsøre, tilbehør, fast ejendom eller dele heraf, ligesom indirekte tab, driftstab, herunder tabt arbejdsfortjeneste ikke omfattes.

Garanti overfor slutkunden/bygherren

Etex Nordic yder på visse produkter garanti over for slutkunden/bygherren. Der henvises til separate garantivilkår, der vedlægges de pågældende produkter, og som nøje beskriver, hvornår garantien er gældende for slutkunden/bygherren. Hvor garantien gælder, fraviges nærværende salgs- og leveringsbetingelser, idet garantien har forrang.

Forsinkelse

Med mindre Etex Nordic i ordrebekræftelsen udtrykkeligt har garanteret levering til et bestemt tidspunkt, påtager Etex Nordic sig ikke erstatningsansvar for forsinkelser.

Erstatningsansvar

Etex Nordics erstatningsansvar er i alle tilfælde og uanset ansvarsgrundlag begrænset til varens værdi og omfatter ikke følgeomkostninger, skader på personer, løsøre, tilbehør, fast ejendom eller dele heraf, ligesom indirekte tab, tab af goodwill, driftstab, herunder tabt arbejdsfortjeneste, ikke omfattes.

Produktansvar

I tillæg til Etex Nordics erstatningsansvar, jf. ovenfor, finder følgende afsnit anvendelse i tilfælde af, at der er en defekt ved et produkt leveret af Etex Nordic.

Etex Nordic er ansvarlig efter lov om produktansvar for skader forvoldt af leverede produkter i det omfang loven ufravigeligt pålægger Etex Nordic ansvar for sådanne produktskader, og Etex Nordics ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset.

Etex Nordic er alene ansvarlig for skader, som leverede produkter måtte forvolde i det omfang skadesforvoldelsen skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra Etex Nordics side.

Etex Nordic har tegnet produktansvarsforsikring med dækning for person- og tingskade i henhold til de til enhver tid gældende forsikringsvilkår.

Etex Nordics erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til den forsikringsudbetaling, som Etex Nordic modtager i anledning af en produktskade. I det omfang en tredjemand retter et større krav mod Etex Nordic end der er forsikringsdækning for, er køber forpligtet til at friholde Etex Nordic for et sådant krav, der overstiger Etex Nordics forsikringsdækning.

Fortrolighed

Køber er forpligtet til at hemmeligholde samtlige fortrolige oplysninger om Etex Nordic og vilkårene i de indgåede aftaler, som køber måtte erfare som led i samhandlen mellem parterne. Dette gælder særligt i forhold til Etex Nordics prisstruktur, herunder de specifikt aftalte pris-, rabat- og bonusstrukturer. Tilsvarende gælder fortrolighedsforpligtelsen i relation til pris- og rabatvilkår meddelt af Etex Nordic i forbindelse med tilbudsgivning på konkrete projekter. Køber er således forpligtet til ikke at videregive sådanne oplysninger til tredjemand. 

Videregivelse af fortrolige oplysninger må alene ske, såfremt videregivelsen er lovpligtig eller påbudt ved dom eller påbud fra offentlig myndighed.

For hver overtrædelse af nærværende fortrolighedsforpligtelse skalkKøber betale en konventionalbod på kr. 500.000 til Etex Nordic. Betaling af konventionalbod fratager ikke Etex Nordic retten til herudover at kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler.

Force majeure

I tilfælde af force majeure og forhold, som ligger udenfor Etex Nordics kontrol, er Etex Nordic berettiget til at annullere eller udskyde leveringen med op til 90 dage. Såfremt force majeure situationen strækker sig længere end 90 dage, er køberen herefter berettiget til at hæve aftalen overfor Etex Nordic. Køberen kan dog i disse tilfælde ikke gøre yderligere krav gældende overfor Etex Nordic.

Force majeure-begivenheder omfatter udefra kommende omstændigheder,

Som force majeure anses ikke-udtømmende begivenheder, som mennesker ikke kan afværge, herunder krig, mobilisering, virus, cyberangreb, naturkatastrofe, strejke, lockout, brand, skade på produktionsanlæg, import- og eksportforskrifter, udbrud af epidemier (herunder udbrud i Danmark på baggrund af udbrud i andre lande), internationale sundhedskriser, tredjemands svigt, herunder en leverandørs eller producents insolvens,  samt andre uforudseelige begivenheder, der er uden for Etex Nordics kontrol.

Personlig data

Kundens personlige data er, medmindre kunden udtrykkeligt modsætter sig dem, integreret i vores virksomheds kundefil for at være i stand til at behandle ordrer og leveringer bedst muligt. I overensstemmelse med dældende lov har kunden til enhver tid ret til adgang, berigtigelse, sletning og overførsel af sine data, som han kan tilgå ved at kontakte følgende adressse: etexnordic-dk@etexgroup.com, for produkter af mærket Cedral, EQUITONE, Eter-Board HD, Windpanel eller Duripanel. Alle oplysninger vedrørende behandling af kundens personlige data er tilgængelige på vores website: https://www.cedral.world/da-dk/legal/privacy-policy/ for produkter under følgende brands: Cedral, EQUITONE, Eter-Board HD, Windpanel eller Duripanel.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist er undergivet dansk ret. Værnetinget for sagen skal Etex Nordics’ hjemting (Retten i Kolding).

 

Etex Nordic A/S | Vendersgade 74 | DK-7000 Fredericia | Danmark