Warunki korzystania z witryny internetowej

Warunki korzystania z witryny internetowej

Warunki korzystania ze strony internetowej Cedral
Niniejsza strona internetowa jest własnością spółki Etex Poland sp. z o.o., z siedzibą Warszawie przy u. Przecławskiej 8 (03-879) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000046388.

Treści i informacje udostępniane przez spółkę Etex Poland na niniejszej stronie internetowej (dalej Treści) mają wyłącznie charakter orientacyjny. Mimo zachowania należytej staranności podczas przygotowywania Treści, firma Etex Poland nie gwarantuje ich bezbłędności i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub nieścisłości w Treści. Użytkownik wykorzystując informacje z Treści powinien je dodatkowo zweryfikować.

Treść i wygląd niniejszej strony internetowej są chronione prawami autorskimi (i/lub innymi prawami własności intelektualnej) należącymi do spółki Etex Poland Sp. z o.o. lub posiadanymi na podstawie licencji udzielonej przez właścicieli tych praw. Jakiekolwiek korzystanie z Treści, które nie jest wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach, może naruszać takie prawa własności intelektualnej. W przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków zezwolenie na korzystanie z Treści automatycznie wygasa, a użytkownik musi niezwłocznie zniszczyć wszelkie wykonane przez siebie kopie jakiejkolwiek Treści lub ich części. Etex Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do podjęcia działań, które uzna za stosowne w takich okolicznościach w celu ochrony swoich praw.

Etex Poland Sp. z o.o. zezwala użytkownikowi na wyświetlanie i/lub pobieranie pojedynczych kopii materiałów ze strony internetowej na jego komputer osobisty [wyłącznie na własny użytek lub w niekomercyjnych celach]. Wszelkie korzystanie z tych materiałów może się odbywać, pod warunkiem zamieszczenia informacji o prawach autorskich: "Wszelkie prawa autorskie należą do Etex Poland Sp. z o.o. ".

Poza przypadkami określonymi powyżej, użytkownik nie będzie ani nie zezwoli żadnej innej osobie na:
1. powielanie, publikowanie, przesyłanie, rozpowszechnianie, pobieranie, zmienianie, tłumaczenie, dodawanie, usuwanie lub ingerowanie w Treści, niniejszą stronę internetową lub jakąkolwiek jej część; a także
2. bezpośrednio lub pośrednio próbować rozpowszechniać, ingerować lub zmieniać (w całości lub w części) Treści lub niniejszą witrynę internetową.

Wszelkie specjalne zasady korzystania z określonego oprogramowania i innych elementów udostępnianych na stronie internetowej mogą być zawarte w jej poszczególnych obszarach lub na innej stronie internetowej i należy się do nich stosować, jakby stanowiły integralną cześć niniejszych Warunków.

Niniejsza strona internetowa może zawierać łącza do innych witryn internetowych. Firma Etex Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść ani dokładność takich witryn internetowych, do których prowadzą łącza, ani ich nie rekomenduje. Użytkownik korzysta z takich witryn na własne ryzyko i podlega warunkom korzystania z tych witryn.

Etex Poland sp. z o.o. lub jej spółki stowarzyszone są właścicielami wszelkich praw i tytułu do nazwy Cedral oraz aktywności i działania pod nazwą Cedral. Zabrania się używania nazwy Cedral bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ze strony Etex Poland sp. z o.o.
Zgodnie z polskim prawem autorskim, zawierającym przepisy o ochronie praw autorskich, zabrania się odtwarzania (chyba że w zakresie własnego użytku osobistego), sprzedaży, rozpowszechniania, wydawania, nadawania, adaptacji, modyfikowania, publikowania, przekazywania w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie, jakichkolwiek danych, prezentacji lub struktury strony albo dzieł chronionych przez prawo autorskie, przedstawionych na stronie Etex Poland sp. z o.o. www.cedral.pl, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Etex Poland sp. z o.o.
Zabrania się również wprowadzania danych w jakikolwiek sposób na stronę Etex Poland sp. z o.o. www.cedral.pl oraz prezentowania ich w taki sposób, w wyniku którego zmianie uległyby treść lub wygląd danych, prezentacji lub struktury strony, albo dzieł zamieszczonych na stronie www.cedral.pl, albo wystąpiłoby prawdopodobieństwo takiej zmiany.
Więcej informacji można otrzymać od administratora serwera pod adresem:
kontakt@cedral.pl

Każda osoba, która chce zamieścić łącze do niniejszej strony internetowej, musi uprzednio uzyskać na takie działanie pisemną zgodę firmy Etex Poland Sp. z o.o. [Uwaga! Znaki towarowe użyte w niniejszej stronie internetowej są zastrzeżone].

Niniejsza witryna internetowa podlega prawu obowiązującemu na terenie Polski. Sądy polskie mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć z korzystania z tej witryny. Użytkownik korzystając ze strony internetowej wyraża zgodę na poddanie się jurysdykcji sądów polskich i zrzeka się jednocześnie uprawnień do wytaczania sporów przeciwko Etex Poland sp. z o.o. w odniesieniu do korzystania ze strony internetowej w jurysdykcji innego państwa niż Polska. Spółka Etex Poland Sp. z o.o. będzie jednak nadal uprawniona do wszczynania postępowań przeciwko użytkownikom za granicą i/lub do egzekwowania orzeczeń w sprawie nakazów wydanych przeciwko nim za granicą.

Firma Etex Poland Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy Treść i/lub witryna nie są zgodne z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji poza Rzeczpospolitą Polską.

NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA JEST UDOSTĘPNIANA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU Z ZASTRZEŻENIEM WYŁĄCZENIA JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI Etex Poland Sp. z o.o. ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB OPARCIA SIĘ NA TREŚCIACH ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ. OGRANICZENIA OKREŚLONE POWYŻEJ MAJĄ ZASTOSOWANIE TAKŻE W PRZYPADKACH NARUSZENIA UMOWY, ZANIEDBANIA, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB W INNYCH NARUSZEŃ. MAJĄ ONE ZASTOSOWANIE W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE